BẢNG BÁO GIÁ MCCB, MCB - SCHNEIRDER

Download

 

REFERENCE DESCRIPTION UNIT PRICE 2010
(USD)
EXCLUDE. VAT
DOM11340 DOMAE MCB 1P  6A C Curve 4,5kA 4.50
DOM11341 DOMAE MCB 1P  10A C Curve 4,5kA 4.50
DOM11342 DOMAE MCB 1P  16A C Curve 4,5kA 4.50
DOM11343 DOMAE MCB 1P  20A C Curve 4,5kA 4.73
DOM11344 DOMAE MCB 1P  25A C Curve 4,5kA 4.95
DOM11345 DOMAE MCB 1P  32A C Curve 4,5kA 5.22
DOM11346 DOMAE MCB 1P  40A C Curve 4,5kA 5.94
DOM11335 Domae MCB ,1P ,50A ,C Curve, 4.5kA 7.43
DOM11336 Domae MCB ,1P ,63A ,C Curve, 4.5kA 8.55
DOM12997 DOMAE MCB C 40A 1P-N 4500A 230Vac 13.96
DOM12998 DOMAE MCB C 50A 1P-N 4500A 230Vac 17.46
DOM12999 DOMAE MCB C 63A 1P-N 4500A 230Vac 20.12
DOM11230 Domae MCB ,2P ,6A ,C Curve, 4.5kA 12.27
DOM11231 Domae MCB ,2P ,10A ,C Curve, 4.5kA 12.27
DOM11232 Domae MCB ,2P ,16A ,C Curve, 4.5kA 12.27
DOM11233 Domae MCB ,2P ,20A ,C Curve, 4.5kA 12.88
DOM11234 Domae MCB ,2P ,25A ,C Curve, 4.5kA 13.49
DOM11235 Domae MCB ,2P ,32A ,C Curve, 4.5kA 14.23
DOM11236 Domae MCB ,2P ,40A ,C Curve, 4.5kA 16.19
DOM11237 Domae MCB ,2P ,50A ,C Curve, 4.5kA 20.24
DOM11238 Domae MCB ,2P ,63A ,C Curve, 4.5kA 23.31
DOM11347 DOMAE MCB 3P 6A C Curve 4.5KA 21.71
DOM11348 DOMAE MCB 3P 10A C Curve 4.5KA 21.71
DOM11349 DOMAE MCB C 3P 16A C Curve 4.5KA 21.71
DOM11350 DOMAE MCB 3P 20A C Curve 4.5KA 22.11
DOM11351 DOMAE MCB 3P 25A  C Curve 4.5KA 23.17
DOM11352 DOMAE MCB 3P 32A C Curve 4.5KA 23.49
DOM11353 DOMAE MCB 3P 40A C Curve 4.5KA 24.59
DOM11337 Domae MCB ,3P ,50A ,C Curve, 4.5kA 31.07
DOM11338 DOMAE MCB 3P 63A C Curve 4.5KA 34.63
DOM11604 Domae MCB ,4P ,40A ,C Curve, 4.5kA 36.35
DOM11605 Domae MCB ,4P ,50A ,C Curve, 4.5kA 45.44
DOM11606 Domae MCB ,4P ,63A ,C Curve, 4.5kA 52.33
DOM11375 Domae MCB ,1P ,6A ,C Curve, 6kA 5.36
DOM11376 Domae MCB ,1P ,10A ,C Curve, 6kA 5.36
DOM11377 Domae MCB ,1P ,16A ,C Curve, 6kA 5.36
DOM11378 Domae MCB ,1P ,20A ,C Curve, 6kA 5.62
DOM11379 Domae MCB ,1P ,25A ,C Curve, 6kA 5.89
DOM11380 Domae MCB ,1P ,32A ,C Curve, 6kA 6.21
DOM11381 Domae MCB ,1P ,40A ,C Curve, 6kA 7.07
DOM11384 Domae MCB ,2P ,6A ,C Curve, 6kA 15.33
DOM11385 Domae MCB ,2P ,10A ,C Curve, 6kA 15.33
DOM11386 Domae MCB ,2P ,16A ,C Curve, 6kA 15.33
DOM11387 Domae MCB ,2P ,20A ,C Curve, 6kA 16.10
DOM11388 Domae MCB ,2P ,25A ,C Curve, 6kA 16.87
DOM11389 Domae MCB ,2P ,32A ,C Curve, 6kA 17.79
DOM11390 DOMAE MCB 2P 40A C Curve, 6 KA 20.24
DOM11393 Domae MCB ,3P ,6A ,C Curve, 6kA 23.33
DOM11394 Domae MCB ,3P ,10A ,C Curve, 6kA 23.33
DOM11395 Domae MCB ,3P ,16A ,C Curve, 6kA 23.33
DOM11396 Domae MCB ,3P ,20A ,C Curve, 6kA 24.49
DOM11397 Domae MCB ,3P ,25A ,C Curve, 6kA 25.66
DOM11398 Domae MCB ,3P ,32A ,C Curve, 6kA 26.68
DOM11399 Domae MCB ,3P ,40A ,C Curve, 6kA 30.37
23849 C60A 1P  6A  C 5.18
23850 C60A 1P 10A  C 5.18
23851 C60A 1P 16A  C 5.28
23852 C60A 1P 20A  C 5.48
23853 C60A 1P 25A  C 5.74
23854 C60A 1P 32A  C 6.06
23855 C60A 1P 40A  C 6.47
23863 C60A 2P  6A  C 14.10
23864 C60A 2P 10A  C 14.10
23865 C60A 2P 16A  C 14.10
23866 C60A 2P 20A  C 14.81
23867 C60A 2P 25A  C 15.51
23868 C60A 2P 32A  C 16.36
23869 C60A 2P 40A  C 18.61
23877 C60A 3P  6A  C 22.50
23878 C60A 3P 10A  C 22.50
23880 C60A 3P 16A  C 22.50
23881 C60A 3P 20A  C 23.63
23882 C60A 3P 25A  C 24.75
23885 C60A 3P 32A  C 26.10
23886 C60A 3P 40A  C 29.70
24395 C60N 1P  1A  C 7.48
24396 C60N 1P  2A  C 7.48
24397 C60N 1P  3A  C 7.48
24398 C60N 1P  4A  C 5.95
24399 C60N 1P  6A  C 5.95
24401 C60N 1P 10A  C 5.95
24403 C60N 1P 16A  C 5.95
24404 C60N 1P 20A  C 5.95
24405 C60N 1P 25A  C 6.23
24406 C60N 1P 32A  C 6.57
24407 C60N 1P 40A  C 7.48
24408 C60N 1P 50A  C 9.35
24409 C60N 1P 63A  C 10.77
24331 C60N 2P  1A  C 21.71
24332 C60N 2P  2A  C 21.71
24333 C60N 2P  3A  C 21.71
24334 C60N 2P  4A  C 19.74
24335 C60N 2P  6A  C 16.45
24336 C60N 2P 10A  C 16.45
24337 C60N 2P 16A  C 16.45
24338 C60N 2P 20A  C 17.27
24339 C60N 2P 25A  C 18.10
24340 C60N 2P 32A  C 19.08
24341 C60N 2P 40A  C 21.71
24342 C60N 2P 50A  C 27.14
24343 C60N 2P 63A  C 31.26
24344 C60N 3P  1A  C 31.68
24345 C60N 3P  2A  C 31.68
24346 C60N 3P  3A  C 31.68
24347 C60N 3P  4A  C 28.80
24348 C60N 3P  6A  C 24.00
24349 C60N 3P 10A  C 24.00
24350 C60N 3P 16A  C 24.00
24351 C60N 3P 20A  C 25.20
24352 C60N 3P 25A  C 26.40
24353 C60N 3P 32A  C 27.84
24354 C60N 3P 40A  C 31.68
24355 C60N 3P 50A  C 39.60
24356 C60N 3P 63A  C 45.60
24357 C60N 4P  1A  C 49.95
24358 C60N 4P  2A  C 49.95
24359 C60N 4P  3A  C 49.95
24360 C60N 4P  4A  C 45.41
24361 C60N 4P  6A  C 37.84
24362 C60N 4P 10A  C 37.84
24363 C60N 4P 16A  C 37.84
24364 C60N 4P 20A  C 39.73
24365 C60N 4P 25A  C 41.62
24366 C60N 4P 32A  C 43.89
24367 C60N 4P 40A  C 49.95
24368 C60N 4P 50A  C 62.43
24369 C60N 4P 63A  C 71.89
24968 C60H 1P  1A  C 14.52
24969 C60H 1P  2A  C 14.52
24971 C60H 1P  4A  C 13.20
24972 C60H 1P  6A  C 11.00
24973 C60H 1P 10A  C 11.00
24974 C60H 1P 16A  C 11.00
24975 C60H 1P 20A  C 11.55
24976 C60H 1P 25A  C 12.10
24977 C60H 1P 32A  C 12.76
24978 C60H 1P 40A  C 14.52
24979 C60H 1P 50A  C 18.15
24980 C60H 1P 63A  C 20.90
24981 C60H 2P  1A  C 51.18
24982 C60H 2P 2A C 51.18
24984 C60H 2P  4A  C 46.53
24985 C60H 2P  6A  C 38.78
24986 C60H 2P 10A  C 38.78
24987 C60H 2P 16A  C 38.78
24988 C60H 2P 20A  C 40.71
24989 C60H 2P 25A  C 42.65
24990 C60H 2P 32A  C 44.98
24991 C60H 2P 40A  C 51.18
24992 C60H 2P 50A  C 63.98
24993 C60H 2P 63A  C 68.76
24994 C60H 3P  1A  C 78.41
24995 C60H 3P  2A  C 78.41
24997 C60H 3P  4A  C 71.28
24998 C60H 3P  6A  C 59.40
24999 C60H 3P 10A  C 59.40
25000 C60H 3P 16A  C 59.40
25001 C60H 3P 20A  C 62.37
25002 C60H 3P 25A  C 65.34
25003 C60H 3P 32A  C 68.90
25004 C60H 3P 40A  C 76.84
25005 C60H 3P 50A  C 96.05
25006 C60H 3P 63A  C 105.34
25007 C60H 4P  1A  C 113.84
25008 C60H 4P  2A  C 113.84
25010 C60H 4P  4A  C 103.49
25011 C60H 4P  6A  C 86.24
25012 C60H 4P 10A  C 86.24
25013 C60H 4P 16A  C 86.24
25014 C60H 4P 20A  C 90.55
25015 C60H 4P 25A  C 94.86
25016 C60H 4P 32A  C 100.04
25017 C60H 4P 40A  C 113.84
25018 C60H 4P 50A  C 133.40
25019 C60H 4P 63A  C 143.37
18356 C120N 1P 63A  C 32.82
18357 C120N 1P 80A  C 35.41
18358 C120N 1P 100A C 38.00
18359 C120N 1P 125A C 41.45
18360 C120N 2P 63A  C 69.41
18361 C120N 2P 80A  C 74.89
18362 C120N 2P 100A C 80.37
18363 C120N 2P 125A C 87.68
18364 C120N 3P 63A  C 106.33
18365 C120N 3P 80A  C 114.73
18367 C120N 3P 100A C 123.12
18369 C120N 3P 125A C 134.31
18371 C120N 4P 63A  C 144.73
18372 C120N 4P 80A  C 156.15
18374 C120N 4P 100A C 167.58
18376 C120N 4P 125A C 182.81
18438 C120H 1P 10A  C 41.77
18439 C120H 1P 16A  C 39.99
18440 C120H 1P 20A  C 38.21
18441 C120H 1P 25A  C 37.32
18442 C120H 1P 32A  C 36.43
18443 C120H 1P 40A  C 35.55
18444 C120H 1P 50A  C 34.66
18445 C120H 1P 63A  C 35.75
18446 C120H 1P 80A  C 38.58
18447 C120H 1P 100A C 41.40
18448 C120H 1P 125A C 45.16
18449 C120H 2P 10A  C 86.60
18450 C120H 2P 16A  C 82.92
18451 C120H 2P 20A  C 79.23
18452 C120H 2P 25A  C 77.39
18453 C120H 2P 32A  C 75.55
18454 C120H 2P 40A  C 73.70
18455 C120H 2P 50A  C 71.86
18456 C120H 2P 63A  C 74.69
18457 C120H 2P 80A  C 80.58
18458 C120H 2P 100A C 86.48
18459 C120H 2P 125A C 94.34
18460 C120H 3P 10A  C 130.90
18461 C120H 3P 16A  C 125.33
18462 C120H 3P 20A  C 119.76
18463 C120H 3P 25A  C 116.97
18464 C120H 3P 32A  C 114.19
18465 C120H 3P 40A  C 111.40
18466 C120H 3P 50A  C 108.62
18467 C120H 3P 63A  C 110.12
18468 C120H 3P 80A  C 118.82
18469 C120H 3P 100A C 127.51
18470 C120H 3P 125A C 139.10
18471 C120H 4P 10A  C 175.76
18472 C120H 4P 16A  C 168.28
18473 C120H 4P 20A  C 160.80
18474 C120H 4P 25A  C 157.06
18475 C120H 4P 32A  C 153.32
18476 C120H 4P 40A  C 149.58
18477 C120H 4P 50A  C 145.84
18478 C120H 4P 63A  C 147.94
18479 C120H 4P 80A  C 159.62
18480 C120H 4P 100A C 171.30
18481 C120H 4P 125A C 186.88
DOM16790 DOMAE RCCB ,2P ,30mA ,25A 34.89
DOM16793 Domae RCCB ,2P ,30mA ,40A 38.56
DOM16791 Domae RCCB ,2P ,30mA ,63A 65.55
DOM16792 RCCB 2P 25A 300MA CL.AC TYPE I DOMAE 43.70
DOM16795 RCCB 2P 40A 300mA 44.66
DOM16798 RCCB 2P 63A 300mA 45.89
DOM11028 DOM11028-RCCB 4P 25A 30mA 55.82
DOM11029 DOM11029-RCCB 4P 40A 30mA 58.76
DOM16794 RCCB 63A 4P AC 30mA 99.89
DOM16833 DOMAE RCCB BICONNECT 25A 4P AC 300MA 59.31
DOM11030 DOM11030-RCCB 4P 40A 300mA 62.80

Bài mới hơn:
Bài cũ hơn:

 

giacavattu

logo21

1

image001

baoho

Tỉ giá ngoại tệ

Trụ sở chính tại Hà Nội

Công ty TNHH TM Xây lắp Điện Nam Phương

Nhà máy sản xuất các thiết bị điện: Kiều Mai,  Phú Diễn,  Từ Liêm, Hà Nội
Tel: (84-4)3.7805068/ Fax: (84-4)3.7805066 | Phòng kinh doanh: Mr  Đồng: 0983.68.33.93 | Email:  info@namphuongelectric.com
namphuongelectric@gmail.com | Website: http://www.namphuongelectric.com