BẢNG BÁO GIÁ CÁP LÕI ĐỒNG CÁCH ĐIỆN 0.6/1Kv

 


Cáp lõi đồng  cách điện 0.6/1Kv
B


Áp dụng từ  17 / 04 / 2010
TÊN SP
KẾT CẤU
ĐVT ĐƠN GÍA

Cu/PVC Cu/PVC/PVC Cu/XLPE/PVC

CÁP ĐIỆN LỰC BỌC PVC 0.6/ 1Kv CV CVV CXV

CV   1.0 mm2 1x7/0,43 100m/Cuoàn 225,000 282,000 307,000

CV   1.25 mm2 1x7/0,47 " 260,000 321,000 346,000

CV   1.5 mm2 1x7/0,52 " 309,000 372,000 397,000

CV   2.0 mm2 1x7/0,60 " 398,000 466,000 491,000

CV   2.5 mm2 1x7/0,67 " 484,000 556,000 582,000

CV   3.5 mm2 1x7/0,80 " 670,000 749,000 775,000

CV   4 mm2 1x7/0,85 " 756,000 841,000 868,000

CV   5 mm2 1x7/0.95 " 929,000 1,019,000 1,046,000

CV   5.5 mm2 1x7/1,00 " 1,028,000 1,122,000 1,149,000

CV   6 mm2 1x7/1,04 " 1,111,000 1,209,000 1,242,000

CV   7 mm2 1x7/1,13 " 1,301,000 1,403,000 1,438,000

CV   8 mm2 1x7/1,20 Mét 14,700 15,700 16,000

CV   10 mm2 1x7/1,35 " 18,200 19,500 19,900

CV   11 mm2 1x7/1,41 " 19,800 21,100 21,500

CV   14 mm2 1x7/1,60 " 25,200 26,600 27,000

CV   16 mm2 1x7/1,70 " 28,300 29,800 30,300

CV   22 mm2 1x7/2,00 " 38,900 40,800 41,500

CV   25 mm2 1x7/2,14 " 44,600 46,700 47,400

CV   35 mm2 1x7/2,52 " 61,500 63,900 64,800

CV   38 mm2 1x7/2,62 " 66,400 69,100 70,100

CV   50 mm2 1x19/1,82 " 87,300 90,600 91,800

CV   60 mm2 1x19/2,00 " 105,200 109,000 110,700

CV   70 mm2 1x19/2,14 " 120,500 124,500 126,200

CV   75 mm2 1x19/2,25 " 132,900 137,500 139,500

CV   95 mm2 1x19/2,52 " 166,700 172,200 174,800

CV  100 mm2 1x19/2,60 " 177,200 182,900 185,900

CV  120 mm2 1x19/2,82 " 208,400 214,700 217,900

CV  150 mm2 1x37/2,28 " 266,700 274,500 278,500

CV  185 mm2 1x37/2,52 " 325,900 335,500 340,300

CV  200 mm2 1x37/2,62 " 352,300 362,700 367,700

CV  240 mm2 1x61/2,24 " 426,600 438,800 444,900

CV  250 mm2 1x61/2,29 " 445,600 458,700 465,200

CV  300 mm2 1x61/2,50 " 532,200 546,900 553,800

CV  325 mm2 1x61/2,60 " 575,100 591,400 599,300

CV  350 mm2 1x61/2,70 " 620,700 637,300 645,500

CV  400 mm2 1x61/2,90 " 716,100 734,900 744,000

CV  500 mm2 1x61/3,22 " 883,900 907,200 919,100

·         Đơn giá trên chưa có thuế VAT 10% -
·

Cáp lõi đồng  cách điện 0.6/1Kv

)


ĐVT
KẾT CẤU ĐƠN GIÁ GHI CHÚ
CÁP DUPLEX 0.6 / 1Kv ( DV )
Duplex  2 x 30/10 Mét 2x1/3,00 25,800
Duplex  2 x 6 " 2x7/1,04 22,700
Duplex  2 x 7 " 2x7/1,13 26,500
Duplex  2 x 8 " 2x7/1,20 29,800
Duplex  2 x 11 " 2x7/1,41 40,100
Duplex  2 x 14 " 2x7/1,60 51,300
Duplex  2 x 16 " 2x7/1,70 57,500
Duplex  2 x 22 " 2x7/2,00 79,000
CÁP TRIPLEX 0.6 / 1Kv ( TV ) KẾT CẤU ĐƠN GIÁ
Triplex  3 x 30/10 Mét 3x1/3,00 38,700
Triplex  3 x 6 " 3x7/1,04 33,900
Triplex  3 x 7 " 3x7/1,13 39,700
Triplex  3 x 8 " 3x7/1,20 44,700
Triplex  3 x 11 " 3x7/1,41 60,200
Triplex  3 x 14 " 3x7/1,60 76,800
Triplex  3 x 16 " 3x7/1,70 86,500
Triplex  3 x 22 " 3x7/2,00 118,600
CÁP QUADRUPLEX 0.6 / 1Kv ( QV ) KẾT CẤU ĐƠN GIÁ
Quadruplex  4 x 30/10 Mét 4x1/3,00 51,700
Quadruplex  4 x 6 " 4x7/1,04 45,200
Quadruplex  4 x 7 " 4x7/1,13 52,900
Quadruplex  4 x 8 " 4x7/1,20 59,600
Quadruplex  4 x 11 " 4x7/1,41 80,200
Quadruplex  4 x 14 " 4x7/1,60 102,500
Quadruplex  4 x 16 " 4x7/1,70 115,500
Quadruplex  4 x 22 " 4x7/2,00 158,200

CÁP LÕI ĐỒNG CÁCH ĐIỆN  PVC 0.6/1KvÁp dụng từ17 /04 / 2010
TÊN SẢN PHẨM KẾT CẤU ĐVT
ĐƠN GIÁ
GHI CHÚ
CVV CVV/DATA
CÁP ĐIỆN LỰC CÁP NHÔM
* Cáp 2 lõi đồng bọc cách điện PVC và bảo vệ PVC - 0.6 / 1 Kv
CVV   2 x  1,0  mm2 2 x 7/0,43 Meùt 6,700 8,000 100 m
CVV   2 x  1,25  mm2 2 x 7/0,47 " 7,500 8,900 100 m
CVV   2 x  1,5  mm2 2 x 7/0,52 " 8,600 10,000 100 m
CVV   2 x  2,0  mm2 2 x 7/0,60 " 10,500 11,900 100 m
CVV   2 x  2,5  mm2 2 x 7/0,67 " 12,300 13,700 100 m
CVV   2 x  3,5  mm2 2 x 7/0,80 " 16,300 18,000 100 m
CVV   2 x  4,0  mm2 2 x 7/0,85 " 18,400 20,100 100 m
CVV   2 x  5,0  mm2 2 x 7/0,95 " 22,100 24,000 100 m
CVV   2 x  5,5  mm2 2 x 7/1,00 " 24,300 26,300 100 m
CVV   2 x  6,0  mm2 2 x 7/1,04 " 26,100 28,200 100 m
CVV   2 x  7,0  mm2 2 x7/1,13 " 30,200 32,400
CVV   2 x 8,0  mm2 2 x 7/1,20 " 33,800 36,100
CVV   2 x 10  mm2 2 x7/1,35 " 41,600 44,300
CVV   2 x 11  mm2 2 x 7/1,41 " 45,100 48,000
CVV   2 x 14  mm2 2 x 7/1,60 " 57,200 60,700
CVV   2 x 16  mm2 2 x 7/1,70 " 64,100 67,800
CVV   2 x 22  mm2 2 x 7/2,00 " 86,400 90,900
CVV   2 x 25  mm2 2 x 7/2,14 " 98,500 103,200
CVV   2 x 35  mm2 2 x 7/2,52 " 134,500 140,300
CVV   2 x 38  mm2 2 x 7/2,62 " 145,400 151,600
CVV   2 x 50  mm2 2 x 19/1,82 " 190,000 197,200
CVV   2 x 60 mm2 2 x 19/2,0 " Hết hàng Hết hàng
CVV   2 x 70 mm2 2 x19/2,14 " " "
CVV   2 x 75  mm2 2 x19/2,25 " " "
CÁP LÕI ĐỒNG CÁC ĐIỆN  PVC 0.6/1Kv( Sản phẩm theo TCVN)Áp dụng từ17/ 04 /2010
TÊN SẢN PHẨM KẾT CẤU ĐVT
ĐƠN GIÁ GHI CHÚ
CVV CVV/DATA
CÁP ĐIỆN LỰC CÁP NHÔM
* Cáp  3 Lõi đồng nhôm bọc các điện PVC và bảo vệ PVC - 0.6 / 1 Kv
CVV   3 x  1,0  mm2 3 x 7/0,43 Meùt 9,400 11,800 100 m
CVV   3 x  1,25  mm2 3 x 7/0,47 " 10,500 13,000 100 m
CVV   3 x  1,5  mm2 3 x 7/0,52 " 12,100 14,700 100 m
CVV   3 x  2,0  mm2 3 x 7/0,60 " 15,000 17,600 100 m
CVV   3 x  2,5  mm2 3 x 7/0,67 " 17,800 20,700 100 m
CVV   3 x  3,5  mm2 3 x 7/0,80 " 23,600 26,400 100 m
CVV   3 x  4,0  mm2 3 x 7/0,85 " 26,400 29,800 100 m
CVV   3 x  5,0  mm2 3 x 7/0,95 " 31,900 35,400 100 m
CVV   3 x  5,5  mm2 3 x 7/1,00 " 35,300 39,000 100 m
CVV   3 x  6,0  mm2 3 x 7/1,04 " 38,000 42,000 100 m
CVV   3 x  7,0  mm2 3 x 7/1,13 " 44,100 48,100
CVV   3 x  8,0  mm2 3 x 7/1,20 " 49,400 53,600
CVV   3 x  10  mm2 3 x 7/1,35 " 61,000 65,600
CVV   3 x  11  mm2 3 x 7/1,41 " 66,200 71,200
CVV   3 x  14  mm2 3 x 7/1,60 " 83,800 89,500
CVV   3 x  16  mm2 3 x 7/1,70 " 94,300 100,200
CVV   3 x  22  mm2 3 x 7/2,00 " 128,100 135,100
CVV   3 x  25  mm2 3 x 7/2,14 " 146,300 153,900
CVV   3 x  35  mm2 3 x 7/2,52 " 200,500 209,500
CVV   3 x  38  mm2 3 x7/2,62 " 216,600 225,800
CVV   3 x  50 mm2 3 x19/1,82 " 283,200 293,400
CVV   3 x  60  mm2 3 x19/2,00 "
Hết hàng
Hết hàng
CVV   3 x  70  mm2 3 x19/2,14 " " "
CVV   3 x  75  mm2 3 x19/2,25 " " "
CVV   3 x  95  mm2 3 x19/2,52 " " "
CVV   3 x  100  mm2 3 x19/2,60 " " "
CVV   3 x  120  mm2 3 x19/2,82 " " "
CVV   3 x  150  mm2 3 x37/2,28 " " "
CVV   3 x  185  mm2 3 x37/2,52 " " "
CVV   3 x  200  mm2 3 x37/2,62 " " "
CVV   3 x  240  mm2 3 x61/2,24 " " "
CVV   3 x  250  mm2 3 x61/2,29 " " "
CVV   3 x  300  mm2 3 x61/2,50 " " "

TÊN SẢN PHẨM
KẾT CÁU ĐVT
ĐƠN GIÁ
CVV CVV/DATA
CÁP NHÔM BỌC
CÁP NHÔM
* CÁP (3+1) Lõi đồng nhôm bọc cách điện PVC vaø bảo vệPVC - 0.6 / 1 Kv
CVV  3 x 1,25+ 1 x 1 3x7/0,47  +  1x7/0,43 Meùt 13,100 16,000
CVV  3 x 1,5+ 1 x 1 3x7/0,52  +  1x7/0,43 " 14,700 17,800
CVV  3 x 2   + 1 x 1 3x7/0,60  +  1x7/0,43 " 17,700 21,000
CVV  3 x 2,5+ 1 x 1,5 3x7/0,67 +  1x7/0,52 " 21,500 24,900
CVV  3 x 3,5+ 1 x 1,5 3x7/0,80 +  1x7/0,52 " 27,500 31,300
CVV  3 x 4   + 1 x 2 3x7/0,85  +  1x7/0,60 " 31,500 35,600
CVV  3 x 5   + 1 x 2,5 3x7/0,95 +  1x7/0,67 " 38,000 42,400
CVV  3 x 5,5+ 1 x 2,5 3x7/1,00  +  1x7/0,67 " 41,300 45,900
CVV  3 x 6   + 1 x 2,5 3x7/1,04  +  1x7/0,67 " 44,100 48,800
CVV  3 x 7   + 1 x 4 3x7/1,13  +  1x7/0,85 " 53,100 58,200
CVV  3 x 8   + 1 x 4 3x7/1,20  +  1x7/0,85 " 58,300 63,700
CVV  3 x 10 + 1 x 6 3x7/1,35  +  1x7/1,04 " 74,200 80,200
CVV  3 x 11 +1 x 6 3x7/1,41  +  1x7/1,04 " 79,400 85,800
CVV  3 x 14 + 1 x 8 3x7/1,60  +  1x7/1,20 " 101,100 108,300
CVV  3 x 16 + 1 x 8 3x7/1,70  +  1x7/1,20 " 111,500 119,000
CVV  3 x 22 + 1 x 11 3x7/2,00  +  1x7/1,41 " 151,400 160,400
CVV  3 x 25 + 1 x 11 3x7/2,14  +  1x7/1,41 " 169,500 179,000
CVV  3 x 35 + 1 x 14 3x7/2,52  +  1x7/1,60 " 229,800 241,100
CVV  3 x 38 + 1 x 14 3x7/2,62  +  1x7/1,60 " 245,800 257,700
CVV  3 x 50 + 1 x 25 3x19/1,82  +  1x7/2,14 " 334,100 348,300
CVV  3 x 60 + 1 x 35 3x19/2,00  +  1x7/2,52 " 410,600 427,300
CVV  3 x 70 + 1 x 35 3x19/2,14  +  1x7/2,52 " 459,600 477,600
CVV  3 x 75 + 1 x 38 3x19/2,25  +  1x7/2.62 " 505,400 524,500
CVV  3 x 95 + 1 x 50 3x19/2,52  +  1x19/1,82 " 636,400 659,000
CVV  3 x 100 + 1 x 50 3x19/2,60  +  1x19/1,82 " 670,300 693,800
CVV  3 x 120 + 1 x 60 3x19/2,82  +  1x19/2.00 " 790,100 816,500
CVV  3 x 150 + 1 x 70 3x37/2,28 +  1x19/2,14 " 993,700 1,024,600
CVV  3 x 185 + 1 x 95 3x37/2,52  +  1x19/2.52 " 1,234,000 1,270,800
CVV  3 x 200 + 1 x 95 3x37/2,60  +  1x19/2.52 " 1,319,000 1,357,700
CVV  3 x 240 + 1 x 120 3x61/2,24 +  1x19/2.82 " 1,602,400 1,647,800
CVV  3 x 250 + 1 x 120 3x61/2,29 +   1x19/2.82 " 1,662,900 1,709,100
CVV  3 x 300 + 1 x 150 3x61/2,50  +  1x37/2,28 " 1,991,900 2,057,900


TÊN SẢN PHẨM
KẾT CẤU ĐVT
ĐƠN GIÁ GHI CHUÙ
CVV CVV/DATA
CÁP ĐIỆN LỰC CÁP NHÔM
* CÁP  4  Lõi đồng nhôm bọc cách điện PVC Và vỏ bọc bảo vệ PVC - 0.6 / 1 Kv
CVV   4 x  1,0  mm2 4 x 7/0,43 Meùt 11,900 14,800 100 m
CVV   4 x  1,25  mm2 4 x 7/0,47 " 13,400 16,400 100 m
CVV   4 x  1,5  mm2 4 x 7/0,52 " 15,700 18,800 100 m
CVV   4 x  2,0  mm2 4 x 7/0,60 " 19,600 23,000 100 m
CVV   4 x  2,5  mm2 4 x 7/0,67 " 23,400 26,800 100 m
CVV   4 x  3,5  mm2 4 x 7/0,80 " 31,300 35,400 100 m
CVV   4 x  4,0  mm2 4 x 7/0,85 " 35,400 39,700 100 m
CVV   4 x  5,0  mm2 4 x 7/0,95 " 42,800 47,400 100 m
CVV   4 x  5,5  mm2 4 x 7/1,00 " 47,200 52,100 100 m
CVV   4 x  6,0  mm2 4 x 7/1,04 " 50,800 55,900 100 m
CVV   4 x  7,0  mm2 4 x 7/1,13 " 58,900 64,300
CVV   4 x  8,0  mm2 4 x 7/1,20 " 65,900 71,700
CVV   4 x  10 mm2 4 x 7/1,35 " 81,900 88,400
CVV   4 x  11  mm2 4 x 7/1,41 " 89,000 95,700
CVV   4 x  14  mm2 4 x 7/1,60 " 112,900 120,500
CVV   4 x  16  mm2 4 x 7/1,70 " 126,600 134,700
CVV   4 x  22  mm2 4 x 7/2,00 " 172,300 181,900
CVV   4 x  25  mm2 4 x 7/2,14 " 196,700 207,200
CVV   4 x  35  mm2 4 x 7/2,52 " 269,400 282,300
CVV   4 x  38  mm2 4 x7/2,62 " 290,800 304,500
CVV   4 x  50  mm2 4 x19/1,82 " 380,600 396,600
CVV   4 x  60  mm2 4 x19/2,00 " Hết hàng Hết hàng
CVV   4 x  70  mm2 4 x19/2,14 " " "
CVV   4 x  75  mm2 4 x19/2,25 " " "
CVV   4 x  95  mm2 4 x19/2,52 " " "
CVV   4 x  100  mm2 4 x19/2,60 " " "
CVV   4 x  120  mm2 4 x19/2,82 " " "
CVV   4 x  150  mm2 4 x37/2,28 " " "
CVV   4 x  185  mm2 4 x37/2,50 " " "
CVV   4 x  200  mm2 4 x37/2,60 " " "
CVV   4 x  240  mm2 4 x61/2,24 " " "
CVV   4 x  250  mm2 4 x61/2,29 " " "
CVV   4 x  300  mm2 4 x61/2,50 " " "


CÁP LÕI ĐỒNG CÁCH ĐIỆN XLPE 0.6/1Kv

( Sản phẩm đạt chất lượng theo TCVN)


TÊN SẢN PHẨM
KẾT CẤU ĐVT
Cu/XLPE/PVC Cu/XLPE/DATA/PVC Cu/XLPE/DSTA/PVC
CXV CXV/DATA CXV/DSTA
GIÁP NHÔM GIÁP THÉP
* Cáp  2 Lõi đồn bọc cách điện XLPE và vỏ bảo vệ PVC - 0.6 / 1 Kv ( CXV )
Cu/XLPE/PVC  2  x  1,0    mm2 2 x 7/0,43 Mét 7,300 9,400
Cu/XLPE/PVC  2  x  1,25  mm2 2 x 7/0,47 " 8,100 9,500
Cu/XLPE/PVC  2  x  1,5    mm2 2 x 7/0,52 " 9,200 10,600
Cu/XLPE/PVC  2  x  2,0    mm2 2 x 7/0,60 " 11,100 13,300
Cu/XLPE/PVC  2  x  2,5    mm2 2 x 7/0,67 " 12,900 15,200
Cu/XLPE/PVC  2  x  3,5    mm2 2 x 7/0,80 " 16,900 19,500
Cu/XLPE/PVC  2  x  4,0    mm2 2 x 7/0,85 " 19,000 21,500
Cu/XLPE/PVC  2  x  5,0    mm2 2 x 7/0,95 " 22,700 25,500
Cu/XLPE/PVC  2  x  5,5    mm2 2 x 7/1,00 " 24,900 27,700
Cu/XLPE/PVC  2  x  6,0    mm2 2 x 7/1,04 " 26,700 29,700 30,700
Cu/XLPE/PVC  2  x  7,0    mm2 2 x 7/1,13 " 30,800 34,100 35,100
Cu/XLPE/PVC  2  x  8,0    mm2 2 x 7/1,20 " 34,400 37,800 38,800
Cu/XLPE/PVC  2  x  10    mm2 2 x 7/1,35 " 42,200 46,100 47,100
Cu/XLPE/PVC  2  x  11    mm2 2 x 7/1,41 " 45,700 49,700 50,700
Cu/XLPE/PVC  2  x  14    mm2 2 x 7/1,60 " 57,800 62,400 63,400
Cu/XLPE/PVC  2  x  16    mm2 2 x 7/1,70 " 64,700 69,600 70,600
Cu/XLPE/PVC  2  x  22    mm2 2 x 7/2,00 " 87,000 92,900 93,900
Cu/XLPE/PVC  2  x  25    mm2 2 x 7/2,14 " 99,100 105,200 106,700
Cu/XLPE/PVC  2  x  35    mm2 2 x 7/2,52 " 135,100 142,200 143,700
Cu/XLPE/PVC  2  x  38    mm2 2 x7/2,62 " 146,000 153,200 154,700
Cu/XLPE/PVC  2  x  50    mm2 2 x19/1,82 " 190,600 199,000 200,500
Cu/XLPE/PVC  2  x  60   mm2 2 x19/2,00 "
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng
Cu/XLPE/PVC  2  x  70    mm2 2 x19/2,14 " " " "
Cu/XLPE/PVC  2  x  75    mm2 2 x19/2,25 " " " "


CÁP LÕI ĐỒNG CÁCH ĐIỆN XLPE 0.6/1Kv


TÊN SẢN PHẨM KẾT CẤU ĐVT
ĐƠN GIÁ
Cu/XLPE/PVC Cu/XLPE/DATA/PVC Cu/XLPE/DSTA/PVC
CXV CXV/DATA CXV/DSTA
GIÁP NHÔM GIÁP THÉP
* Cáp  3 Lõi đồng bọc cách điện XLPE và vỏ bảo vệPVC - 0.6 / 1 Kv  ( CXV )
Cu/XLPE/PVC   3 x  1,0  mm2 3 x 7/0,43 Meùt 10,200 12,600
Cu/XLPE/PVC   3 x  1,25  mm2 3 x 7/0,47 " 11,300 13,800
Cu/XLPE/PVC   3 x  1,5  mm2 3 x 7/0,52 " 12,900 15,500
Cu/XLPE/PVC   3 x  2,0  mm2 3 x 7/0,60 " 15,800 18,400
Cu/XLPE/PVC   3 x  2,5  mm2 3 x 7/0,67 " 18,600 21,500
Cu/XLPE/PVC   3 x  3,5  mm3 3 x 7/0,80 " 24,400 27,300
Cu/XLPE/PVC   3 x  4,0  mm4 3 x 7/0,85 " 27,300 30,700
Cu/XLPE/PVC   3 x  5,0 mm5 3 x 7/0,95 " 32,800 36,300
Cu/XLPE/PVC   3 x  5,5  mm2 3 x 7/1,00 " 36,200 39,900
Cu/XLPE/PVC   3 x  6,0  mm2 3 x 7/1,04 " 38,900 42,900 43,900
Cu/XLPE/PVC   3 x  7,0  mm2 3 x 7/1,13 " 45,000 49,000 50,000
Cu/XLPE/PVC   3 x  8,0  mm2 3 x 7/1,20 " 50,300 54,500 55,500
Cu/XLPE/PVC   3 x  10  mm2 3 x 7/1,35 " 61,900 66,500 67,500
Cu/XLPE/PVC   3 x  11  mm2 3 x 7/1,41 " 67,100 72,100 73,100
Cu/XLPE/PVC   3 x  14  mm2 3 x 7/1,60 " 84,800 90,500 91,500
Cu/XLPE/PVC   3 x  16  mm2 3 x 7/1,70 " 95,300 101,200 102,200
Cu/XLPE/PVC   3 x  22  mm2 3 x 7/2,00 " 129,200 136,200 137,700
Cu/XLPE/PVC   3 x  25  mm2 3 x 7/2,14 " 147,400 155,000 156,500
Cu/XLPE/PVC   3 x  35  mm2 3 x 7/2,52 " 201,700 210,700 212,200
Cu/XLPE/PVC   3 x  38  mm2 3 x 7/2.62 " 217,800 227,100 228,600
Cu/XLPE/PVC   3 x  50 mm2 3 x19/1,82 " 284,600 294,800 296,300
Cu/XLPE/PVC   3 x  60  mm2 3 x19/2,00 " Hết hàng Hết hàng
Hết hàng
Cu/XLPE/PVC   3 x  70  mm2 3 x19/2,14 " " " "
Cu/XLPE/PVC   3 x  75  mm2 3 x19/2,25 " " " "
Cu/XLPE/PVC   3 x  95  mm2 3 x19/2,52 " " " "
Cu/XLPE/PVC   3 x  100  mm2 3 x19/2,60 " " " "
Cu/XLPE/PVC   3 x  120  mm2 3 x19/2,82 " " " "
Cu/XLPE/PVC   3 x  150  mm2 3 x37/2,28 " " " "
Cu/XLPE/PVC   3 x  185  mm2 3 x37/2,52 " " " "
Cu/XLPE/PVC   3 x  200  mm2 3 x37/2,62 " " " "
Cu/XLPE/PVC   3 x  240  mm2 3 x61/2,24 " " " "
Cu/XLPE/PVC   3 x  250  mm2 3 x61/2,29 " " " "
Cu/XLPE/PVC   3 x  300  mm2 3 x61/2,50 " " " "

 

 

 

 

 

 

 

 

giacavattu

logo21

1

image001

baoho

Tỉ giá ngoại tệ

Trụ sở chính tại Hà Nội

Công ty TNHH TM Xây lắp Điện Nam Phương

Nhà máy sản xuất các thiết bị điện: Kiều Mai,  Phú Diễn,  Từ Liêm, Hà Nội
Tel: (84-4)3.7805068/ Fax: (84-4)3.7805066 | Phòng kinh doanh: Mr  Đồng: 0983.68.33.93 | Email:  info@namphuongelectric.com
namphuongelectric@gmail.com | Website: http://www.namphuongelectric.com