BẢNG BÁO GIÁ CÁP LÕI ĐỒNG CÁCH ĐIỆN 0.6/1Kv (2)

 

Download

 

CÁP LÕI ĐỒNG CÁCH ĐIỆN  XLPE 0.6/1Kv
TÊN SẢN PHẨM KẾT CẤU ĐVT
ĐƠN GIÁ
Cu/XLPE/PVC Cu/XLPE/DATA/PVC Cu/XLPE/DSTA/PVC
CXV CXV/DATA CXV/DSTA
GIÁP NHÔM GIÁP THÉP
* Cáp  (3+1)lõi đồng nhôm boc cách điện XLPE và vỏ bảo vệ PVC - 0.6 / 1 Kv ( CXV )

Cu/XLPE/PVC  3 x 1,25 + 1 x 1,0 3x7/0,47 +  1x7/0,43 MÉT 14,000 16,900
Cu/XLPE/PVC  3 x 1,5 + 1 x 1,0 3x7/0,52+  1x7/0,43 " 15,600 18,700
Cu/XLPE/PVC  3 x 2,0 + 1 x 1,0 3x7/0,60 +  1x7/0,43 " 18,600 21,900
Cu/XLPE/PVC  3 x 2,5 + 1 x 1,5 3x7/0,67 +  1x7/0,52 " 22,400 25,700
Cu/XLPE/PVC  3 x 3,5 + 1 x 1,5 3x7/0,80 +  1x7/0,52 " 28,400 32,200
Cu/XLPE/PVC  3 x 4,0+ 1 x 2,0 3x7/0,85 +  1x7/0,60 " 32,400 36,500
Cu/XLPE/PVC  3 x 5,0 + 1 x 2,5 3x7/0,95 +  1x7/0,67 " 38,900 43,300
Cu/XLPE/PVC  3 x 5,5 + 1 x 2,5 3x7/1,0 +  1x7/0,67 " 42,200 46,800
Cu/XLPE/PVC  3 x 6,0+ 1 x 2,5 3x7/1,04 +  1x7/0,67 " 45,000 49,700
Cu/XLPE/PVC  3 x 7,0 + 1 x 4,0 3x7/1,13 +  1x7/0,85 " 54,000 59,100
Cu/XLPE/PVC  3 x 8 + 1 x 4 3x7/1,20  +  1x7/0,85 " 59,200 64,600 65,800
Cu/XLPE/PVC  3 x 10 + 1 x 6 3x7/1,35  +  1x7/1,04 " 75,000 81,100 82,300
Cu/XLPE/PVC  3 x 11 +1 x 6 3x7/1,41  +  1x7/1,04 " 80,300 86,700 87,900
Cu/XLPE/PVC  3 x 14 + 1 x 8 3x7/1,60  +  1x7/1,20 " 102,000 109,200 110,400
Cu/XLPE/PVC  3 x 16 + 1 x 8 3x7/1,70  +  1x7/1,20 " 112,400 119,900 121,100
Cu/XLPE/PVC  3 x 16 + 1 x 10 3x7/1,70  +  1x7/1,35 " 119,000 126,500 128,000
Cu/XLPE/PVC  3 x 22 + 1 x 11 3x7/2,00  +  1x7/1,41 " 152,300 161,300 163,000
Cu/XLPE/PVC  3 x 25 + 1 x 11 3x7/2,14  +  1x7/1,41 " 170,400 179,900 181,600
Cu/XLPE/PVC  3 x 25 + 1 x 16 3x7/2,14  +  1x7/1,70 " 180,000 189,900 191,600
Cu/XLPE/PVC  3 x 35 + 1 x 14 3x7/2,52  +  1x7/1,60 " 230,700 242,000 243,700
Cu/XLPE/PVC  3 x 35 + 1 x 16 3x7/2,52  +  1x7/1,70 " 238,000 253,000 255,000
Cu/XLPE/PVC  3 x 38 + 1 x 14 3x7/2,62  +  1x7/1,60 " 246,700 258,600 260,300
Cu/XLPE/PVC  3 x 50 + 1 x 25 3x19/1,82  +  1x7/2,14 " 335,000 349,200 350,900
Cu/XLPE/PVC  3 x 60 + 1 x 35 3x19/2,00  +  1x7/2,52 " 411,500 428,200 437,600
Cu/XLPE/PVC  3 x 70 + 1 x 35 3x19/2,14  +  1x7/2,52 " 460,500 478,500 488,200
Cu/XLPE/PVC  3 x 75 + 1 x 38 3x19/2,25  +  1x19/1,62 " 506,300 525,400 535,200
Cu/XLPE/PVC  3 x 95 + 1 x 50 3x19/2,52  +  1x19/1,82 " 638,500 661,100 671,300
Cu/XLPE/PVC  3 x 100 + 1 x 50 3x19/2,60  +  1x19/1,82 " 672,400 695,900 706,100
Cu/XLPE/PVC  3 x 120 + 1 x 60 3x19/2.82  +  1x19/2,00 " 792,400 818,800 834,000
Cu/XLPE/PVC  3 x 120 + 1 x 70 3x19/2.82  +  1x19/2,14 " 809,100 835,600 850,900
Cu/XLPE/PVC  3 x 150 + 1 x 70 3x37/2,28  +  1x19/2,14 " 996,000 1,026,900 1,043,100
Cu/XLPE/PVC  3 x 150 + 1 x 95 3x37/2,28  +  1x19/2.52 " 1,046,600 1,078,900 1,095,100
Cu/XLPE/PVC  3 x 185 + 1 x 95 3x37/2,52  +  1x19/2.52 " 1,236,900 1,273,600 1,289,800
Cu/XLPE/PVC  3 x 200 + 1 x 95 3x37/2,62  +  1x19/2.52 " 1,322,200 1,360,900 1,377,000
Cu/XLPE/PVC  3 x 200 + 1 x 120 3x37/2,60  +  1x19/2.82 " 1,375,500 1,417,500 1,438,500
Cu/XLPE/PVC  3 x 240 + 1 x 120 3x61/2,24+  1x19/2.82 " 1,605,800 1,651,200 1,667,400
Cu/XLPE/PVC  3 x 250 + 1 x 120 3x61/2,29  +  1x19/2.82 " 1,666,400 1,712,600 1,728,700
Cu/XLPE/PVC  3 x 300 + 1 x 150 3x61/2,50 +  1x37/2,28 " 1,995,600 2,061,600 2,077,700
TÊN SẢN PHẨM KẾT CẤU ĐVT
ĐƠN GIÁ
Cu/XLPE/PVC Cu/XLPE/DATA/PVC Cu/XLPE/DSTA/PVC
CXV CXV/DATA CXV/DSTA
GIÁP NHÔM
GIÁP THÉP
* Cáp 4 lõi đômgf nhôm bọc cách điện XLPE và vỏ bảo vệ PVC - 0.6 / 1 Kv (CXV )
Cu/XLPE/PVC   4 x  1,0  mm2 4 x 7/0,47 Meùt 12,700 15,600
Cu/XLPE/PVC   4 x  1,25  mm2 4 x 7/0,48 " 14,300 17,300
Cu/XLPE/PVC   4 x  1,5  mm2 4 x 7/0,52 " 16,600 19,700
Cu/XLPE/PVC   4 x  2,0  mm2 4 x 7/0,60 " 20,500 23,900
Cu/XLPE/PVC   4 x  2,5 mm2 4 x 7/0,67 " 24,300 27,700
Cu/XLPE/PVC   4 x  3,5 mm2 4 x 7/0,80 " 32,200 36,300
Cu/XLPE/PVC   4 x  4,0 mm3 4 x 7/0,85 " 36,300 40,600
Cu/XLPE/PVC   4 x  5,0 mm4 4 x 7/0,95 " 43,700 48,300
Cu/XLPE/PVC   4 x  5,5  mm2 4 x 7/1,00 " 48,100 53,000
Cu/XLPE/PVC   4 x  6,0  mm2 4 x 7/1,04 " 51,700 56,800 58,000
Cu/XLPE/PVC   4 x  7,0  mm2 4 x 7/1,13 " 59,800 65,200 66,400
Cu/XLPE/PVC   4 x  8,0  mm2 4 x 7/1,20 " 66,800 72,600 73,800
Cu/XLPE/PVC   4 x  10  mm2 4 x 7/1,35 " 82,800 89,300 90,500
Cu/XLPE/PVC   4 x  11  mm2 4 x 7/1,41 " 89,900 96,600 97,800
Cu/XLPE/PVC   4 x  14  mm2 4 x 7/1,60 " 113,800 121,400 122,600
Cu/XLPE/PVC   4 x  16  mm2 4 x 7/1,70 " 127,500 135,600 136,800
Cu/XLPE/PVC   4 x  22  mm2 4 x 7/2,00 " 173,200 182,800 184,500
Cu/XLPE/PVC   4 x  25  mm2 4 x 7/2,14 " 197,600 208,100 209,800
Cu/XLPE/PVC   4 x  35  mm2 4 x 7/2,52 " 270,300 283,200 284,900
Cu/XLPE/PVC   4 x  38  mm2 4 x 7/2.62 " 291,700 305,400 307,100
Cu/XLPE/PVC   4 x  50 mm2 4 x19/1,82 " 381,500 397,500 406,700
Cu/XLPE/PVC   4 x  60  mm2 4 x19/2,00 " Hết hàng Hết hàng
Cu/XLPE/PVC   4 x  70  mm2 4 x19/2,14 " " " "
Cu/XLPE/PVC   4 x  75  mm2 4 x19/2,25 " " " "
Cu/XLPE/PVC   4 x  95  mm2 4 x19/2,52 " " " "
Cu/XLPE/PVC   4 x  100  mm2 4 x19/2,60 " " " "
Cu/XLPE/PVC   4 x  120  mm2 4 x19/2,82 " " " "
Cu/XLPE/PVC   4 x  150  mm2 4 x37/2,28 " " " "
Cu/XLPE/PVC   4 x  185  mm2 4 x37/2,50 " " " "
Cu/XLPE/PVC   4 x  200  mm2 4 x37/2,60 " " " "
Cu/XLPE/PVC   4 x  240  mm2 4 x61/2,24 " " " "
Cu/XLPE/PVC   4 x  250  mm2 4 x61/2,29 " " " "
Cu/XLPE/PVC   4 x  300  mm2 4 x61/2,50 " " " "

DÂY PHA LÕI ĐỒNG MỀM CÁCH ĐIỆN  PVC 0.6/1Kv
TÊN SẢN PHẨM ĐVT KẾT CẤU ĐƠN GIÁ GHI CHÚ TÊN SẢN PHẨM ĐVT KẾT CẤU ĐƠN GIÁ GHI CHÚ
CÁP ĐIỆN LỰC BỌC PVC 0.6 / 1Kv CÁP HÀN ĐIỆN PVC ( VỎ MÀU CAM-ĐEN)
VC 1      12/10 CUỘN 1 x 1,2 219,000 100m CH 16 mm2 MÉT 7x46/0.25 32,700 100m
VC 2      16/10 " 1 x 1,6 372,000 " CH 25 mm2 " 12x42/0.25 50,700 100m
VC 3      20/10 " 1 x 2,0 572,000 " CH 35 mm2 " 19x37/0.25 70,000
100m
VC 5      26/10 " 1 x 2,6 953,000 " CH 50 mm2 " 19x52/0.25 98,000 100m
VC 7      30/10 " 1 x 3,0 1,273,000 " CH 70 mm2 " 37x38/0.25 137,000
DÂY ĐÔI MỀM CH 95 mm2 " 37x52/0.25 193,200
VCm 2C x 0,75 Cuoàn 2x24 / 0,20 331,000 100m CH 100 mm2 " 37x55/0.25 202,500
VCm 2C x 1,0 " 2x32 / 0,20 431,000 " CH 120 mm2 " 37x66/0.25 253,100
VCm 2C x 1,5 " 2x30 / 0,25 593,000 " CH 150 mm2 " 61x50/0.25 312,900
DÂY DẸP LÕI ĐỒNG MỀM (OVAN ) CH 185 mm2 " 61x62/0.25 373,800
VVCm 2x1.5 Cuoàn 2 x 48 / 0,20 735,000 100m CH 200 mm2 " 61x67/0.25 407,400
VVCm 2x2.5 " 2 x 50 / 0,25 1,155,000 " CH 250 mm2 " 61x42/0.35 517,700
VVCm 2x4 " 2 x 80 / 0,25 Ñaët haøng " CH 300 mm2 " 61x51/0.35 598,500
VVCm 2x6 " 2 x3x41/0,25 " "
DÂY ĐIỀU KHIỂN
VCm 0,5 mm2 Hủ 16/ 0,20 123,000 100m
VCm 0,75 mm2 " 24/ 0,20 173,000 "
VCm 1,0 mm2 " 32 / 0,20 220,000 "
VCm 1,5 mm2 " 48 / 0,20 322,000 "
DÂY PHA LÕI ĐỒNG MỀM CÁCH ĐIỆN PVC 0.6/1KvTÊN SẢN PHẨM
ĐVT KẾT CẤU ĐƠN GIÁ GHI CHÚ TÊN SẢN PHẨM ĐVT KẾT CẤU ĐƠN GIÁ GHICHÚ
CÁP ĐIỀU KHIỂN  (KHÔNG ĐAN LƯỚI) CÁP ĐIỀU KHIỂN (Có đan lưới)
2 x 0,5 mm2 Meùt 2 x 16/0,20 3,900 100m 2 x 0,5 mm2 Mét 2 x 16/0,20 6,300 100m
3 x 0,5 mm2 " 3 x 16/0,20 5,200 " 3 x 0,5 mm2 " 3 x 16/0,20 7,700 "
4 x 0,5 mm2 " 4 x 16/0,20 7,000 " 4 x 0,5 mm2 " 4 x 16/0,20 8,900 "
6 x 0,5 mm2 " 6 x 16/0,20 10,000 " 6 x 0,5 mm2 " 6 x 16/0,20 12,700 "
7 x 0,5 mm2 " 7 x 16/0,20 12,100 " 7 x 0,5 mm2 " 7 x 16/0,20 Đặt hàng "
8 x 0,5 mm2 " 8 x 16/0,20 12,800 " 8 x 0,5 mm2 " 8 x 16/0,20 " "
10 x 0,5 mm2 " 10 x 16/0,20 15,400 " 10 x 0,5 mm2 " 10 x 16/0,20 " "
12 x 0,5 mm2 " 12 x 16/0,20 18,600 " 12 x 0,5 mm2 " 12 x 16/0,20 " "
20 x 0,5 mm2 " 20 x 16/0,20 30,700 "
2 x 0,75 mm2 " 2 x 24/0,20 5,000 " 2 x 0,75 mm2 " 2 x 24/0,20 8,100 "
3 x 0,75 mm2 " 3 x 24/0,20 7,000 " 3 x 0,75 mm2 " 3 x 24/0,20 10,200 "
4 x 0,75 mm2 " 4 x 24/0,20 9,400 " 4 x 0,75 mm2 " 4 x 24/0,20 12,500 "
5 x 0,75 mm2 " 5 x 24/0,20 11,900 " 5 x 0,75 mm2 " 5 x 24/0,20 15,800 "
6 x 0,75 mm2 " 6 x 24/0,20 13,700 " 6 x 0,75 mm2 " 6 x 24/0,20 16,800 "
7 x 0,75 mm2 " 7 x 24/0,20 15,800 " 7 x 0,75 mm2 " 7 x 24/0,20 Đặt hàng "
8 x 0,75 mm2 " 8 x 24/0,20 17,600 " 8 x 0,75 mm2 " 8 x 24/0,20 " "
10 x 0,75 mm2 " 10 x 24/0,20 22,100 " 10 x 0,75 mm2 " 10 x 24/0,20 " "
12 x 0,75 mm2 " 12 x 24/0,20 26,000 " 12 x 0,75 mm2 " 12 x 24/0,20 " "
16 x 0,75 mm2 " 16 x 24/0,20 34,700 "
20 x 0,75 mm2 " 20 x 24/0,20 42,400 "
30 x 0,75 mm2 " 30 x 24/0,20 62,400 "
2 x 1,25 mm2 " 2 x 40/0,20 7,700 " 2 x 1,25 mm2 " 2 x 40/0,20 10,900 "
3 x 1,25 mm2 " 3 x 40/0,20 11,100 " 3 x 1,25 mm2 " 3 x 40/0,20 13,900 "
4 x 1,25 mm2 " 4 x 40/0,20 14,700 " 4 x 1,25 mm2 " 4 x 40/0,20 17,800 "
5 x 1,25 mm2 " 5 x 40/0,20 17,800 " 5 x 1,25 mm2 " 5 x 40/0,20 21,800 "
6 x 1,25 mm2 " 6 x 40/0,20 21,300 " 6 x 1,25 mm2 " 6 x 40/0,20 24,800 "
7 x 1,25 mm2 " 7 x 40/0,20 24,300 " 7 x 1,25 mm2 " 7 x 40/0,20 Đặt hàng "
8 x 1,25 mm2 " 8 x 40/0,20 27,900 " 8 x 1,25 mm2 " 8 x 40/0,20 " "
10 x 1,25 mm2 " 10 x 40/0,20 36,100 " 10 x 1,25 mm2 " 10 x 40/0,20 " "
12 x 1,25 mm2 " 12 x 40/0,20 42,600 " 12 x 1,25 mm2 " 12 x 40/0,20 " "
16 x 1,25 mm2 " 16 x 40/0,20 56,900 "
20 x 1,25 mm2 " 20 x 40/0,20 73,300 "
24 x 1,25 mm2 " 24 x 40/0,20 82,200 "
30 x 1,25 mm2 " 30 x 40/0,20 104,000 "

DÂY VÀ CÁP PHA LÕI ĐỒNG MỀM CÁCH ĐIỆN  PVC 0.6/1Kv

5, 14, 0, 29, 6, 71, 2, 19 Bitmap Q-J 9001 newTÊN SẢN PHẨM KẾT CẤU ĐVT ĐƠN GIÁ GHI
CHÚ
* LOAỊ 1 PHA ĐỒNG MỀM
VCm 2,5 mm2 50 / 0,25 MÉT 4,800
VCm 4,0 mm2 80 / 0,25 " 7,600
VCm 6,0 mm2 3 x 41 / 0,25 " 10,900
VCm 8,0 mm2 3 x 54 / 0,25 " 17,100
VCm 10 mm2 3 x 67 / 0,25 " 20,000
VCm 16 mm2 7 x 46 / 0,25 " 31,500
VCm 25 mm2 12 x 42 / 0,25 " 49,700
VCm 35 mm2 19 x 37 / 0,25 " 68,600
VCm 50 mm2 19 x 52 / 0,25 " 96,900
VCm 70 mm2 37 x 38 / 0,25 " 135,700
VCm 100 mm2 37 x 55 / 0,25 " 199,100
*   LOAỊ 2 PHA ĐỒNG MỀM
VVCm 2 x 1,0 mm2 xaùm 2 x 32 / 0,20 MÉT 6,400 100 m
VVCm 2 x 1,5 mm2 " 2 x 48 / 0,20 " 8,300 100 m
VVCm 2 x 2,5 mm2 " 2 x 50 / 0,25 " 12,800 100 m
VVCm 2 x 4,0 mm2 " 2 x 80 / 0,25 " 19,300 100 m
VVCm 2 x 6,0 mm2 " 2 x 3 x 41 / 0,25 " 27,700 100 m
VVCm 2 x 8,0 mm2 ñen 2 x 3 x 54 / 0,25 " 40,900
VVCm 2 x 10 mm2 " 2 x 3 x 67 / 0,25 " 48,500
VVCm 2 x 16 mm2 " 2 x 7 x 46 / 0,25 " 74,900
VVCm 2 x 25 mm2 " 2 x 12 x 42 / 0,25 " 114,600
VVCm 2 x 35 mm2 " 2 x 19 x 37 / 0,25 " 156,400
VVCm 2 x 50 mm2 " 2 x 19 x 52 / 0,25 " 218,300
DÂY VÀ CÁP PHA LÕI ĐỒNG MỀM CÁCH ĐIỆN PVC 0.6/1Kv
TÊN SẢN PHẨM KẾT CẤU ĐVT ĐƠN GIÁ GHI
CHÚ
* LOAỊ 3 PHA ĐỒNG MỀM
VVCm 3 x 1,0 mm2 xaùm 3 x 32 / 0,20 MÉT 8,400 100 m
VVCm 3 x 1,5 mm2 " 3 x 48 / 0,20 " 11,600 100 m
VVCm 3 x 2,5 mm2 " 3 x 50 / 0,25 " 18,000 100 m
VVCm 3 x 4,0 mm2 " 3 x 80 / 0,25 " 27,200 100 m
VVCm 3 x 6,0 mm2 " 3 x 3 x 41 / 0,25 " 38,900 100 m
VVCm 3 x 8,0 mm2 ñen 3 x 3 x 54 / 0,25 " 59,000
VVCm 3 x 10 mm2 " 3 x 3 x 67 / 0,25 " 69,900
VVCm 3 x 16 mm2 " 3 x 7 x 46 / 0,25 " 108,100
VVCm 3 x 25 mm2 " 3 x 12 x 42 / 0,25 " 167,100
VVCm 3 x 35 mm2 " 3 x 19 x 37 / 0,25 " 228,500
VVCm 3 x 50 mm2 " 3 x 19 x 52 / 0,25 " 318,800
*     LOAỊ (3+1) PHA ĐỒN MỀM
VVCm 3x1,5 + 1x1,0 mm2 xaùm 3x48/0,20 + 1x32/0,20 MÉT 14,300 100 m
VVCm 3x2,5 + 1x1,5 mm2 " 3x50/0,25 + 1x48/0,20 " 20,800 100 m
VVCm 3x4,0 + 1x2,0 mm2 " 3x80/0,25 + 1x64/0,20 " 32,300 100 m
VVCm 3x6,0 + 1x3,5 mm2 " 3x3x41/0,25 + 1x71/0,25 " 45,400 100 m
VVCm 3x8,0 + 1x4,0 mm2 " 3x3x54/0,25 + 1x80/0,25 " 67,800
VVCm 3x10 + 1x6,0 mm2 " 3x3x67/0,25 + 1x3x41/0,25 " 82,200
VVCm 3x16 + 1x8,0 mm2 ñen 3x7x46/0,25 + 1x54/0,25 " 128,100
VVCm 3x25 + 1x10 mm2 " 3x12x42/0,25 + 1x3x67/0,25 " 191,800
VVCm 3x35 + 1x16 mm2 " 3x19x37/0,25 + 1x7x46/0,25 " 264,000
VVCm 3x50 + 1x25 mm2 " 3x19x52/0,25 + 1x12x42/0,25 " 374,700
*  LOAỊ 4 PHA ĐỒNG MỀM
VVCm 4 x 1,0 mm2 - XÁM
4 x 32 / 0,20 MÉT 11,600 100 m
VVCm 4 x 1,5 mm2 " 4 x 48 / 0,20 " 15,400
VVCm 4 x 2,5 mm2 " 4 x 50 / 0,25 " 24,000
VVCm 4 x 4,0 mm2 " 4 x 80 / 0,25 " 36,700
VVCm 4 x 6,0 mm2 " 4 x 3 x 41 / 0,25 " 52,400
VVCm 4 x 8,0 mm2 ĐEN
4 x 3 x 54 / 0,25 " 78,900
VVCm 4 x 10 mm2 " 4 x 3 x 67 / 0,25 " 93,100
VVCm 4 x 16 mm2 " 4 x 7 x 46 / 0,25 " 145,000
VVCm 4 x 25 mm2 " 4 x 12 x 42 / 0,25 " 223,200
VVCm 4 x 35 mm2 " 4 x 19 x 37 / 0,25 " 305,300
VVCm 4 x 50 mm2 " 4 x 19 x 52 / 0,25 " 425,700


CÁP TRUNG THẾ BỌC CÁCH ĐIỆN XLPE 24Kv

TÊN SẢN PHẨM ĐVT KẾT CẤU ĐƠN GIÁ GHI
CHÚ
CÁP TRUNG  Cu/XLPE/PVC - 24Kv
CLV 22 - 24 Kv MÉT 1x7/2,00 52,500
CLV 25 - 24 Kv " 1x7/2,14 58,700
CLV 35 - 24 Kv " 1x7/2.52 77,200
CLV 38 - 24 Kv " 1x7/2,62 82,600
CLV 50 - 24 Kv " 1x19/1,82 105,300
CLV 70 - 24 Kv " 1x19/2,14 141,200
CLV 75 - 24 Kv " 1x19/2,25 154,500
CLV 95 - 24 Kv " 1x19/2,52 190,700
CLV 100 - 24 Kv " 1x19/2,60 202,100
CLV 120 - 24 Kv " 1x19/2,82 235,200
CLV 150 - 24 Kv " 1x37/2,28 297,100
CLV 185 - 24 Kv " 1x37/2,52 359,800
CLV 240 - 24 Kv " 1x61/2,24 466,000
CÁP TRUNG THẾ LÕI NHÔM A/XLPE/PVC - 24KV
ALV 35 - 24Kv MÉT 1x7/2,52 23,000
ALV 50 - 24Kv " 1x7/3,00 27,900
ALV 70 - 24Kv " 1x7/3,55 33,900
ALV 95 - 24Kv " 1x19/2,52 41,900
ALV 120 - 24Kv " 1x19/2,82 49,400
ALV 150 - 24Kv " 1x37/2,28 59,400
ALV 185 - 24Kv " 1x37/2,52 68,400
ALV 240 - 24Kv " 1x61/2,24 85,300
CÁP TRUNG THẾ NHÔM LÕI THÉP AS/XLPE/PVC -  24Kv
ASLV 35/6.2  - 24Kv MÉT 6/2,80 + 1/2,80 25,900
ASLV 50/8.0  - 24Kv " 6/3,20 + 1/3,20 30,900
ASLV 70/11  -  24Kv " 6/3,80 + 1/3,80 37,900
ASLV 95/16   - 24Kv " 6/4,50 + 1/4,50 47,400
ASLV 120/19  - 24Kv " 26/2,40 + 7/1,85 Ñaët haøng
ASLV 150/19  - 24Kv " 24/2,80 + 7/1,85 "
ASLV 185/24  - 24Kv " 26/2.98 + 7/2,10 "
ASLV 240/32  - 24Kv " 24/3,60 + 7/2,40 "
 

giacavattu

logo21

1

image001

baoho

Tỉ giá ngoại tệ

Trụ sở chính tại Hà Nội

Công ty TNHH TM Xây lắp Điện Nam Phương

Nhà máy sản xuất các thiết bị điện: Kiều Mai,  Phú Diễn,  Từ Liêm, Hà Nội
Tel: (84-4)3.7805068/ Fax: (84-4)3.7805066 | Phòng kinh doanh: Mr  Đồng: 0983.68.33.93 | Email:  info@namphuongelectric.com
namphuongelectric@gmail.com | Website: http://www.namphuongelectric.com