BẢNG GIÁ HÀNG LS SẢN XUẤT TẠI HÀN QUỐC

Download

BẢNG GIÁ HÀNG LS SẢN XUẤT TẠI HÀN QUỐC (VNĐ) (Áp dụng từ ngày 01-01-2011)
MCCB (APTOMAT) 2 POLES MCCB (APTOMAT) 3 POLES
Tên hàng In (A) Icu(KA) Giá bán Tên hàng In (A) Icu(KA) Giá bán
ABE32b 10-15-20-30A 5 299,000 ABE33b 5-10-15-20-30A 2.5 390,000
ABS32b 10-15-20-30A 10 430,000 ABS33b 10-15A-20-30A 7.5 500,000
ABE52b 10-15A-20-30A-40-50A 10 335,000 ABE53b 10-15-20-30-40-50A 7.5 470,000
ABS52b 10-15-30-40-50A 25 500,000 ABS53b 10-15A-20-30-40-50A 14 510,000
ABN52c 15-20-30-40-50A 30 395,000 ABN53c 15-20-30-40-50A 18 520,000
ABS52c 15-20-30-40-50A 35 600,000 ABS53c 15-20-30-40-50A 22 635,000
ABE62b 60A 10 360,000 ABH 53b 20-30-40-50A 25 1,010,000
ABN62c 60A 30 405,000 ABL53a 30A-50A 65 1,390,000
ABE102b 50-75-100A 25 560,000 ABE63b 60A 7.5 595,000
ABS102b 15-20-30-40-50-75-100A 50 800,000 ABS63b 60A 14 635,000
ABN102c 15-20-30-40-50-60-75-100A 35 600,000 ABN63c 60A 18 645,000
ABS102c 15-20-30-40-50-60-75-100A 85 855,000 ABE103b 20-30-40-50-60-75-100A 14 630,000
ABE202b 125-150-175-200-225A 35 900,000 ABN103c 15,20,30,40,50,60,75,100A 22 680,000
ABN202c 125-150-175-200-225-250A 65 965,000 ABS103b 15A-20-30-40-50-60-75A-100A 25 925,000
ABE402b 250-300-350-400 35 2,590,000 ABH 103b 20-30-40-50-60A-75-100A 35 1,000,000
ABN402c 250-300-350-400A 50 2,850,000 ABS 103c 15,20,30,40,50,60,75,100,125A 42 1,005,000
BS32~ w/oc (ko vỏ) 6-10-15-20-30A 1.5 68,500 ABL103a 75A-100A 65 1,500,000
BS32~ w/c (có vỏ) 6-10-15-20-30A 1.5 76,500 ABE203b 125-150-175-200-225A 18 1,210,000
ABS203b 125-150-175A-200-225A 25 1,300,000
PHỤ KIỆN MCCB Metamec ABN203c 100,125,150,175,200,225,250A 30 1,305,000

ABS32~E100AF 320,000 ABH203b 125-150-175-200A-225A 35 1,565,000

ABS/H 100AF 370,000 ABS203c 150,175,200,225,250A 42 1,730,000
Shunt Trip 225AF 390,000 ABL203a 150A 65 2,595,000
(SHT for) 400-800AF 780,000 ABE403b 250-300-350-400A 30 3,050,000

1200AF 2,050,000 ABS403b 250-300-350-400A 42 3,150,000

GBN1603 2,795,000 ABN403c 250-300-350-400A 42 3,175,000

S32~E100AF 650,000 ABH403b 250-300-350-400A 50 3,495,000
Under Vol. Trip ABS/H 100AF 705,000 ABS403c 250-300-350-400A 65 3,685,000
(UVT for) 225AF 755,000 ABL403b 250-300-350-400A 65 3,730,000

400-800AF 1,325,000 ABE803b 500-600A 42 6,400,000

1200AF 2,155,000 ABE803b 800A 42 7,070,000
Auxiliary switch ABS32~E100AF 120,000 ABN803c 500-630A 45 6,455,000
(AX for) ABS/H 100AF 170,000 ABN803c 800A 45 7,195,000
hoặc 225AF 240,000 ABS803b 500-600A 65 8,100,000
Alarm switch 400-800AF 420,000 ABS803b 800A 65 9,100,000
(AL for) 1200AF 1,300,000 ABS803c 500-630A 75 8,200,000
Busbar AB~803b 500-600-800A 625,000 ABS803c 800A 75 9,200,000
ABS1003b 1000A 65 19,000,000
PHỤ KIỆN MCCB (Metasol) ABS1203b 1200A 65 19,270,000
Tên hàng Giá bán MCCB (Áptomat) 3 Poles Chỉnh dòng
Auxiliary switch ABN100c~ABH250c 120,000 ABE 103G 80-100A (0.8~1) 16 1,450,000

ABN400~ABS800AF 420,000 ABS 103G 80-100A (0.8~1) 25 1,775,000
Alarm switch ABN100c~ABH250c 120,000 ABE 203G 125-160-200-250A (0.8~1) 16 1,600,000

ABN400~ABS800AF 420,000 ABS 203G 125-160-200-250A (0.8~1) 25 1,990,000
AL+AX ABN100c~ABH250c 240,000 GBN103 50, 63,80A 35 1,487,000
Shunt Trip ABN100c~ABH250c 390,000 GBN203 125A 35 1,727,000

ABN400~ABS800AF 780,000 GBN403E 400A (x 0.5 ~ 1) 35 8,000,000
Under Vol. Trip ABN100c~ABH250c 710,000 GBN803E 800A (x 0.5 ~ 1) 35 12,630,000

ABN400~ABS800AF 1,325,000 GBN 1603E 1600A 65 44,475,000
- GHI CHÚ: Giá này chưa bao gồm VAT (10%)
MCCB SUSOL 3P ELCB & RCCB (chống rò điện)
Tên hàng In (A) Icu(KA) Giá bán Tên hàng In (A) Icu(KA) Giá bán
FTU: Fixed thermal, fixed magnetic trip units 32GR~ (có vỏ) 15-20-30A 1.5 230,000
TD100N FTU100 25-32-40-50-63-80-100A 50 1,540,000 32GRh~ 15-20-30A 1.5/2.5 206,000
TD160N FTU160 125A 50 2,145,000 32KGR~ 15-20-30A 1.5/2.5 230,000
TD160N FTU160 160A 50 2,950,000 52GRa 40-50A 2.5 395,000
TS250N FTU250 125-160-200A 50 3,670,000 102FR 60-75-100A 5 698,000
TS250N FTU250 250A 50 4,815,000 EBE53b 10-15-20-30-40-50A 5 1,300,000
TS400N FTU400 300-400A 65 4,950,000 EBN53c 15,20,30,40,50A 14 1,330,000
TS630N FTU630 500, 630A 65 5,215,000 EBE103b 60-75-100A 10 1,525,000
TS800N FTU800 800A 65 8,260,000 EBN103c 60,75,100A 18 1,535,000
FMU: Adjustable thermal, fixed magnetic trip units (0.8~1) EBE203b 125-150-175-200A 18 2,700,000
TD100N FMU100 63-80-100A 50 1,615,000 EBN203c

125,150,175,

200,225,250A

26 2,770,000
TD160N FMU160 125A 50 2,385,000 EBS403b 400A 35 6,450,000
TD160N FMU160 160A 50 3,110,000 EBN403c 250-300-350-400A 37 6,470,000
TS250N FMU250 200A 50 3,860,000 EBN803c 500,630A 37 9,125,000
TS250N FMU250 250A 50 5,066,000 EBE803b 700A 37 10,055,000
TS400N FMU400 300, 400A 65 5,215,000 EBN803c 800A 37 10,280,000
TS630N FMU630 500, 630A 65 5,795,000 RKP 1P+N 3-6-10-16-20-25A 4.5 250,000
TS800N FMU800 800A 65 9,165,000 RKS 1P+N 6-10-16-20-25-32A 10 515,000

ATU: Adjustable thermal,

Adjustable magnetic trip units

RKN 2P 25-32-40A
480,000
TS160N ATU160 160A 50 3,400,000 RKN 2P 63A
490,000
TS250N ATU250 200A 50 4,065,000 ACB METASOL 3 POLES (FIXED)
TS250N ATU250 250A 50 5,330,000 AN-06D3-06H 630A 65 43,950,000

ETU: Electronic trip units:

chỉnh 13 bước từ 0.4->1 x ln

AN-08D3-08H 800A 65 44,950,000
TS250N ETS23 250A 50 5,905,000 AN-10D3-10H 1000A 65 46,950,000
TS400N ETS33 400A 65 6,095,000 AN-13D3-13H 1250A 65 47,400,000
TS630N ETS33 630A 65 6,525,000 AN-16D3-16H 1600A 65 49,000,000
TS800N ETS43 800A 65 10,320,000 AS-20E3-20H 2000A 85 53,450,000
AS-25E3-25H 2500A 85 59,500,000
MCB (CB tép) AS-32E3-32H 3200A 85 72,950,000
Tên hàng In (A) Icu(KA) Giá bán AS-40E3-40H 4000A 85 108,350,000
BKN -1P (1 tép) 6-10-16-20-25-32-40A 6 58,000 AS-40F3-40H 4000A 100 110,100,000

50-63A 6 60,000 AS-50F3-50H 5000A 100 136,650,000
BKN -2P (2 tép) 6-10-16-20-25-32-40A 6 125,000 AS-63G3-63H 6300A 120 199,850,000

50-63A 6 128,000 PHỤ KIỆN ACB
BKN -3P (3 tép) 6-10-16-20-25-32-40A 6 202,000 Bộ bảo vệ thấp áp Under Voltage Trip Device 2,265,000

50-63A 6 206,000 (UVT+UDC) UVT Time Delay Controller 6,235,000
BKN -4P (4 tép) 6-10-16-20-25-32-40A 6 350,000 Khóa liên động 2-way (dùng cho 2 ACB) 19,840,000

50-63A 6 385,000 (Mechanical Interlock) 3-way (dùng cho 3 ACB)
39,680,000
BKN-b 1P 6~40A 10 88,000 MCB (CB tép)
50~63A 10 106,000 BKH 1P 63-80-100A 10 158,000
BKN-b 2P 6~40A 10 189,000
125A 10 175,000
50~63A 10 227,000 BKH 2P 63-80-100A 10 370,000
BKN-b 3P 6~40A 10 306,000
125A 10 408,000
50~63A 10 410,000 BKH 3P 63-80-100A 10 592,000
BKN-b 4P 6~40A 10 492,000 logo_lgis 125A 10 652,000
50~63A 10 615,000 BKH 4P 63-80-100 10 772,000
- GHI CHÚ: Giá này chưa bao gồm VAT (10%)

125 10 850,000
KHỞI ĐỘNG TỪ 3 PHA (CONTACTOR 3 POLES) RƠ LE NHIỆT
Tên hàng In (A) Giá bán Tên hàng In (A) Giá bán
MC-6a (1) 6A (1a) 168,000 MT-12 (1) 0.63~18A 150,000
MC-9a (1) 9A (1a) 175,000 MT-32 (2) 0.63~19A 200,000
MC-12a (1) 12A (1a) 198,000 MT-32 (2) 21.5~40A 220,000
MC-18a (1) 18A (1a) 295,000 MT-63 (3) 34-50,45-65A 580,000
MC-9b (2) 9A (1a1b) 180,000 MT-95 (4) 54-75, 63-85, 70-95, 80-100A 600,000
MC-12b (2) 12A (1a1b) 205,000 MT-150 (5) 80-105A, 95-130A,110-150A 940,000
MC-18b (2) 18A (1a1b) 300,000 MT-225 (6) 85-125, 100-160,120-185,160-240A 1,770,000
MC-22b (2) 22A (1a1b) 365,000 MT-400 (7) 200-330A và 260-400A 2,580,000
MC-32a (2) 32A (2a2b) 572,000 MT-800 (8) 400-600A và 520-800A 6,880,000
MC-40a (2) 40A (2a2b) 660,000 (1) MT-12 dùng cho từ MC-6a đến MC-18a gồm các loại
MC-50a (3) 50A (2a2b) 715,000 từ: 0.63-1A; 1-1.6A; 1.6-2.5A; 2.5-4A;4-6A; 5-8A; 6-9A;
MC-65a (3) 65A (2a2b) 795,000 7-10A; 9-13A; 12-18A;

MC-75a (4) 75A (2a2b) 995,000 (2) MT-32 dùng cho MC-9b đến MC-40a gồm các loại từ:
MC-85a (4) 85A (2a2b) 1,260,000 0.63-1A; 1-1.6A; 1.6-2.5A; 2.5-4A;4-6A; 5-8A; 6-9A;,
MC-100a (4) 100A (2a2b) 1,525,000 16-22A 18-25A; 22-32A; 28-40A;

MC-130a (5) 130A (2a2b) 1,950,000 (3) MT-63 dùng cho từ MC-50a đến MC-65a gồm các loại:
MC-150a (5) 150A (2a2b) 2,210,000 34-50A và 45-65A;

MC-185a (6) 185A (2a2b) 3,350,000 (4) MT-95 dùng cho từ MC-75a, MC-85a và MC-100a
MC-225a (6) 225A (2a2b) 3,490,000 (5) MT-150a dùng cho MC-130 & MC-150a
MC-265a (7) 265A (2a2b) 5,420,000 (6) GTH-225 dùng cho MC-185a và MC-225a
MC-330a (7) 330A (2a2b) 5,420,000 (7) MT-400 dùng cho MC-265a, MC-330a và MC-400a
MC-400a (7) 400A (2a2b) 6,500,000 (8) MT-800 dùng cho MC-500a, MC-630A và MC-800a
MC-500a (8) 500A (2a2b) 13,235,000 KHOÁ LIÊN ĐỘNG
MC-630a (8) 630A (2a2b) 13,235,000 UR-2 MC-6a~150a 75,000
MC-800a (8) 800A (2a2b) 18,540,000 AR-180 MC-185a~400a 555,000

AR-600 MC-500a~800a 8,300,000
TỤ BÙ (CAPACITOR FOR CONTACTOR) DÂY ĐẤU NỐI LIÊN ĐỘNG (WIRE ASS'Y for UR-2)
AC-9 MC-6a~40a 290,000 UW-18 dùng cho MC-6a~18a
160,000
AC-50 MC-50a~100a 350,000 UW-22 dùng cho MC-9b~22b
160,000
UW-32 dùng cho MC-32a & 40alogo_lgis

178,000
TIẾP ĐIỂM PHỤ UW-63 dùng cho MC-50a & 65a
210,000
UA-1 (bên hông) 1NO+1NC dùng cho MC-6a~150a 65,000 UW-95 dùng cho MC-75a ~ 100a
415,000
AU-2 (bên trên) 1NO+1NC dùng cho MC-6a~150a 56,000 NẮP CHỤP BẢO VỆ
AU-4 (bên trên) 2NO+2NC dùng cho MC-6a~150a 112,000 SAFETY COVER dùng cho MC-6a~150a 6,000
AU-100 (bên hông) 2NO+2NC dùng cho MC-185a~800a 160,000 SAFETY COVER dùng cho MC-185a~800a 12,000
- GHI CHÚ: Giá này chưa bao gồm VAT (10%)
CONTACTOR 3 POLES RƠ LE NHIỆT
Tên hàng In (A) Giá bán Tên hàng In (A) Giá bán
GMC-9 9A (1a1b) 180,000 GTH-12M 1A~16A(9) 165,000
GMC-12 12A (1a1b) 205,000 GTH-22 0.63~22A(1) 195,000
GMC-18 18A (1a1b) 300,000 GTH-40 18~40A(2) 285,000
GMC-22 22A (1a1b) 365,000 GTH-85 34~85A(3) 365,000
GMC-32 32A (2a2b) 572,000 GTH-100 65-100A(4) 580,000
GMC-40 40A (2a2b) 660,000 GTH-150 85-125A(5) 940,000
GMC-50 50A (2a2b) 715,000 GTH-150 100-150A(5) 940,000
GMC-65 65A (2a2b) 795,000 GTH-220 100-160A(6) 1,770,000
GMC-75 75A (2a2b) 995,000 GTH-220 120-180A(6) 1,770,000
GMC-85 85A (2a2b) 1,260,000 GTH-220 160-240A(6) 1,770,000
GMC-100 100A (2a2b) 1,525,000 GTH-400 200-300A(7) 2,580,000
GMC-125 125A (2a2b) 1,950,000 GTH-400 260-400A(7) 2,580,000
GMC-150 150A (2a2b) 2,210,000 GTH-600 400-600A(8) 6,880,000
GMC-180 180A (2a2b) 3,350,000 GTH-600 520-800A(8) 6,880,000
GMC-220 250A (2a2b) 3,490,000 (1): GTH-22 dùng cho từ GMC-9 đến GMC-22
GMC-300 300A (2a2b) 5,420,000 gồm các loại: 0.63-1A; 1-1.6A; 1.6-2.5A; 2.5-4A;
GMC-400 400A (2a2b) 6,500,000 4-6A; 5-8A; 6-9A; 7-10A; 9-13A; 12-18A; 16-22A;
GMC-600 630A (2a2b) 13,235,000 (2): GTH-40 dùng cho GMC-32 & GMC-40
GMC-800 800A (2a2b) 18,540,000 gồm các loại: 18-26A; 24-36A; 28-40A;(3): GTH-85 dùng cho từ GMC-50 đến GMC-85
MINI CONTACTOR 3 Poles AC gồm các loại: 34-50A; 45-65A; 54-75A; 63-85A;
GMC-6M 6A 165,000 (4) GTH-100 dùng cho GMC-100 & GMC-125
GMC-9M 9A 170,000 (5) GTH-150 dùng cho GMC-125 & GMC-150
GMC-12M 12A 195,000 (6) GTH-220 dùng cho GMC-180 & GMC-220
GMC-16M 16A 285,000 (7) GTH-400 dùng cho GMC-300 & GMC-400(8) GTH-600 dùng cho GMC-600 & GMC-800
KHỞI ĐỘNG TỪ HỘP (9) GTH-12M cho mini contactor: 0.63-1A; 1-1.6A;
GMW-9B w/o TOR 9A 708,000 1.6-2.5A; 4-6A; 5-8A; 6-9A; 7-10A; 9-13A;12-16ACONTACTOR RELAYS CUỘN HÚT KHỞI ĐỘNG TỪ
GMR-4 4 Poles AC 285,000 Coil for GMC-6M~16M

65,000
GMR-6 6 Poles AC 330,000 Coil for GMC-9, 12, 18, 22, 32, 40
80,000
GMR-8 8 Poles AC 380,000 Coil for GMC-50, 65, 75, 85
180,000
GMR-4D 4 Poles DC 330,000 Coil for GMC-100, 125, 150

795,000
GMR-6D 6 Poles DC 425,000 Coil for GMC-180, 220logo_lgis

1,060,000
GMR-8D 8 Poles DC 470,000 Coil for GMC-300, 400

1,860,000
GMR-4M 4 Poles AC Mini 215,000 Coil for GMC-600, 800

3,205,000
CAPACITOR FOR CONTACTOR Coil for GMD-9, 12, 18, 22, 32, 40
130,000
AC-9 GMC-9~40 290,000 Coil for GMD-50, 65, 75, 85
280,000
AC-50 GMC-50~85 350,000TIẾP ĐIỂM PHỤ KHOÁ LIÊN ĐỘNG
AU-1 1NO+1NC 65,000 AR-9 GMC-9~85
80,000
AU-2 (M) 1NO+1NC 56,000 AR-100 GMC-100~150
255,000
AU-4 2NO+2NC 112,000 AR-180 GMC-180~400
555,000
AU-100 2NO+2NC 160,000 AR-600 GMC-600~800
8,300,000
- GHI CHÚ: Giá này chưa bao gồm VAT (10%)
MCCB 4 POLES ELCB & RCCB 4P (chống rò điện)
Tên hàng In (A) Icu(KA) Giá bán Tên hàng In (A) Icu (KA) Giá bán
ABS 54b 15-20A-30-40-50A 14 860,000 RKN 4P 25-32-40A
560,000
ABN54c 15-20-30-40-50A 18 865,000 RKN 4P 63A
648,000
ABS64b 60A 14 912,000 EBS54b 20-30-40-50A 25 2,640,000
ABE 104b 10,15,20,30,40,50,60,75,100A 14 825,000 EBN104c 15,20,30,40,50,60,75,100A 18 2,655,000
ABN104c 15,20,30,40,50,60,75,100A 22 880,000 EBS104b 20-30-40-50A-60-75-100A 25 3,000,000
ABS 104b 15-20-30-40-50-60-75A 25 1,125,000 EBS104c 15-20-30-40-60-50-75-100A 37 3,000,000
ABH 104b 40-50-60-75A-100A 35 1,210,000 EBS204b 125A 25 3,300,000
ABS 104c 15,20,30,40,50,60,75,100,125A 42 1,210,000 EBS204c 125,150,175,200,225,250A 26 3,330,000
ABE 204b 125-150-175-200-225A 18 1,445,000 EBE404b 400A 25 5,980,000
ABS 204b 125-150-175-200-225A 25 1,555,000 EBN404c 250,300,350,400A 37 6,030,000
ABN204c 100,125,150,175,200,225,250A 30 1,560,000ABH 204b 125-150-175-200-225A 35 1,825,000 ACB METASOL 4 POLES (FIXED)
ABE 404b 250-300-350-400A 25 3,710,000 Tên hàng In (A) Icu (KA) Giá bán
ABS 404b 250-300-350-400A 42 4,035,000 AN-06D4-06H 630A 65 49,150,000
ABN404c 250-300-350-400A 42 4,040,000 AN-08D4-08H 800A 65 51,950,000
ABH 404b 250-300-350-400A 50 4,745,000 AN-10D4-10H 1000A 65 52,950,000
ABS404c 250-300-350-400A 65 5,200,000 AN-13D4-13H 1250A 65 54,350,000
ABE 804b 500-600 42 7,605,000 AN-16D4-16H 1600A 65 55,300,000
ABE 804b 800A 42 8,625,000 AS-20E4-20H 2000A 85 61,700,000
ABN 804c 500-630 45 8,365,000 AS-25E4-25H 2500A 85 68,300,000
ABN 804c 800A 45 9,485,000 AS-32E4-32H 3200A 85 83,500,000
ABS 804b 500-600A 65 9,345,000 AS-40E4-40H 4000A 85 129,500,000
ABS 804b 800A 65 10,910,000 AS-40F4-40H 4000A 100 137,000,000
ABS 1004b 1000A 65 22,900,000 AS-50F4-50H 5000A 100 158,000,000
ABS 1204b 1200A 65 23,050,000 AS-63G4-63H 6300A 120 280,500,000
CONTACTOR 4 Poles AC (Metasol)Tên hàng Tiếp điểm phụ Frame A Giá bán CONTACTOR 4 Poles AC (Metamec)
MC-9a/4 (1a1b) 9A 320,000 Tên hàng Tiếp điểm phụ Frame A Giá bán
MC-12a/4 (1a1b) 12A 355,000 GMC-9/4 (1a1b) 9A 310,000
MC-18a/4 (1a1b) 18A 435,000 GMC-12/4 (1a1b) 12A 345,000
MC-22a/4 (1a1b) 22A 670,000 GMC-18/4 (1a1b) 18A 435,000
MC-32a/4 (2a2b) 32A 990,000 GMC-22/4 (1a1b) 22A 655,000
MC-40a/4 (2a2b) 40A 1,170,000 GMC-32/4 (2a2b) 32A 969,000
MC-50a/4 (2a2b) 50A 1,265,000 GMC-40/4 (2a2b) 40A 1,145,000
MC-65a/4 (2a2b) 65A 1,360,000 GMC-50/4 (2a2b) 50A 1,240,000
MC-75a/4 (2a2b) 75A 1,780,000 GMC-65/4 (2a2b) 65A 1,335,000
MC-85a/4 (2a2b) 85A 2,235,000 GMC-75/4 (2a2b) 75A 1,745,000
MC-100a/4 (2a2b) 100A 3,045,000 GMC-85/4 (2a2b) 85A 2,195,000
MC-130a/4 (2a2b) 130A 3,460,000 GMC-100/4 (2a2b) 100A 2,990,000
MC-150a/4 (2a2b) 150A 4,260,000 GMC-125/4 (2a2b) 125A 3,395,000
MC-185a/4 (2a2b) 185A 6,970,000 GMC-150/4 (2a2b) 150A 4,184,000
MC-225a/4 (2a2b) 225A 7,260,000 GMC-180/4 (2a2b) 180A 6,850,000
MC-265a/4 (2a2b) 265A 10,455,000 GMC-220/4 (2a2b) 250A 7,130,000
MC-330a/4 (2a2b) 330A 10,455,000 GMC-300/4 (2a2b)logo_lgis 300A 10,270,000
MC-400a/4 (2a2b) 400A 10,890,000 GMC-400/4 (2a2b) 400A 10,700,000
MC-500a/4 (2a2b) 500A 23,810,000 GMC-600/4 (2a2b) 630A 23,395,000
MC-630a/4 (2a2b) 630A 23,810,000 GMC-800/4 (2a2b) 800A 27,390,000
MC-800a/4 (2a2b) 800A 27,880,000 - GHI CHÚ: Giá này chưa bao gồm VAT (10%)
MCCB (APTOMAT) 2 POLES ACB METASOL 3 POLES (DRAW OUT)
Tên hàng In (A) Icu (KA) Giá bán Tên hàng In (A) Icu (KA) Giá bán
ABS802b 500-600 100 6,905,000 AN-06D3-06A 600A 65 58,200,000
ABS802b 700-800 100 7,700,000 AN-08D3-08A 800A 65 58,400,000
ABH32b 5-10-15-20-30 14 538,000 AN-10D3-10A 1000A 65 58,600,000
ABH52b 40-50 50 820,000 AN-13D3-13A 1250A 65 58,800,000
ABH102b 75-100 65 990,000 AN-16D3-16A 1600A 65 59,000,000
ABH202b 125-150-175-200-225 65 1,670,000 AS-20D3-20A 2000A 70 64,500,000
ABH402b 250-300-350-400 85 3,035,000 AS-20E3-20A 2000A 85 65,200,000
ABL52a 40-50 65 1,165,000 AS-25E3-25A 2500A 85 68,000,000
ABL102a 75-100 65 1,320,000 AS-32E3-32A 3200A 85 82,800,000
ABL202a 125-150-175-200-225 65 2,200,000 AS-40E3-40A 4000A 85 151,800,000
ABL402b 250-300-350-400 125 2,835,000 AS-40F3-40A 4000A 100 153,000,000
ABL802b 500-600 125 6,950,000 AS-50F3-50A 5000A 100 160,200,000
ABL802b 700-800 125 7,990,000 AS-40G3-40A 4000A 120 219,000,000
AS-50G3-50A 5000A 120 245,900,000
MCCB (APTOMAT) 3 POLES AS-63G3-63A 6300A 120 284,700,000
Tên hàng In (A) Icu (KA) Giá bánABL53a 40-50 65 1,390,000 ACB METASOL 4 POLES (DRAW OUT)
ABL103a 75-100 65 1,500,000 Tên hàng In (A) Icu (KA) Giá bán
ABL203a 125-150-175-200-225 65 2,595,000 AN-06D4-06A 600A 65 64,600,000
ABL403b 250-300-350-400 65 3,730,000 AN-08D4-08A 800A 65 64,800,000
ABL803b 500-600 65 9,000,000 AN-10D4-10A 1000A 65 66,650,000
ABL803b 700-800 65 10,200,000 AN-13D4-13A 1300A 65 66,800,000
AN-16D4-16A 1600A 65 67,000,000
MCCB (APTOMAT) 4 POLES AS-20D4-20A 2000A 70 73,700,000
Tên hàng In (A) Icu (KA) Giá bán AS-20E4-20A 2000A 85 79,450,000
ABL54a 40-50 65 1,950,000 AS-25E4-25A 2500Alogo_lgis 85 81,150,000
ABL104a 75-100 65 2,585,000 AS-32E4-32A 3200A 85 92,500,000
ABL204a 125-150-200-225 65 3,630,000 AS-40E4-40A 4000A 85 191,650,000
ABL404b 250-300-350-400 65 6,860,000 AS-40F4-40A 4000A 100 239,200,000
ABL804b 500-600 65 10,050,000 AS-50F4-40A 5000A 100 272,590,000
ABL804b 700-800 65 11,725,000 AS-40G4-40A 4000A 120 302,100,000
ABL1004b 1000A 85 35,770,000 AS-50G4-50A 5000A 120 339,450,000
ABL1204b 1200A 85 48,747,000 AS-63G4-63A 6300A 120 393,200,000
CONTACTOR 3 Poles DC CONTACTOR 3 Poles DC
Tên hàng Tiếp điểm phụ Frame A Giá bán Tên hàng Tiếp điểm phụ Frame A Giá bán
GMD-9 1NO+1NC 25 340,000 GMD-40 2NO+2NC 60 820,000
GMD-12 1NO+1NC 25 355,000 GMD-50 2NO+2NC 80 1,205,000
GMD-18 1NO+1NC 40 420,000 GMD-65 2NO+2NC 100 1,260,000
GMD-22 1NO+1NC 40 625,000 GMD-75 2NO+2NC 110 1,335,000
GMD-32 2NO+2NC 50 770,000 GMD-85 2NO+2NC 135 1,605,000
- GHI CHÚ: Giá này chưa bao gồm VAT (10%)ELCB MCCB (Residential breakers)
Tên hàng In (A) Icu (KA) Giá bán Tên hàng In (A) Icu (KA) Giá bán
EBE52b 5-10-15-20-30-40-50 10 1,125,000 ABS32Fb 3-5-10-15-20-30 2.5 485,000
EBE102b 60,75,100 25 1,335,000 ABS52Fb 5-10-15-20-30-40-50 2.5 500,000
EBE53b 5-10-15-20-30-40-50 5 1,300,000 ABS102Fb 60-75-100 5 770,000
EBE63b 60 5 1,385,000 ABS33Fb 3-5-10-15-20-30 2.5 632,000
EBE103b 60-75-100 10 1,525,000 ABS53Fb 5-10-15-20-30-40-50 2.5 698,000
EBE203b 100-125-150-175-200-225 18 2,700,000 ABS103Fb 60-75-100 5 912,000
EBE403b 250-300-350-400 25 6,450,000EBE803b 500-600 35 9,030,000 SWITCH DISCONNECTOR
EBE803b 700-800 35 10,055,000 Tên hàng In (A) Giá bán
EBS33b 5-10-15-20-30 5 1,385,000 BKD 1P 40,50,63,80,100A 60,000
EBS53b 5-10-15-20-30-40-50 10 1,485,000 BKD 2P 40,50,63,80,100A 129,000
EBS63b 60 10 1,638,000 BKD 3P 40,50,63,80,100A 205,000
EBS103b 40,50,60,75,100 25 2,000,000 BKD 4P 40,50,63,80,100A 293,000
EBS203b 100-125-150-175-200-225 25 3,450,000EBS403b 250-300-350-400 35 6,450,000 PHỤ KIỆN ACB
EBS803b 500-600 50 10,215,000 Tên hàng

Giá bán
EBS803b 700-800 50 11,445,000 Trip Relay NG5 (L, S, I, G / Self-Power 50Hz) 10,200,000
1003SGR 1000 65 21,990,000 Trip Relay AG5 (L, S, I, G / Self-Power 50Hz) 11,905,000
1203SGR 1200 65 24,350,000 Trip Relay AG6 (L, S, I, G + DO / AC/DC 110~220V) 14,170,000
EBS54b 15, 20, 30, 40, 50 10 2,640,000 Trip Relay AZ5 (L, S, I, EL / Self-Power 50Hz) 14,740,000
EBS104b 15-20-30-40-50-60-75-100 10 3,000,000 Trip Relay AZ6 (L, S, I, EL + DO / AC/DC 110~220V) 17,000,000
EBS204b 100,125,150,175 200,225 25 3,300,000 Trip Relay AE5 (L, S, I, EX / Self-Power)
14,740,000
EBH33b 5,10,15,20,30 10 1,450,000 Trip Relay AE6 (L, S, I, EX + DO / AC/DC 110~220V) 17,000,000
EBH53b 40,50 25 2,115,000 Trip Relay AC6 (L, S, I, G + DO/ Comm./AC/DC110~220V) 19,840,000
EBH103b 40,50,60,75,100 35 2,445,000 Trip Relay AK6 (L, S, I, EL+DO/Comm./AC/DC110~220V) 22,675,000
EBH203b 100,125,150,175,200,225 35 2,805,000 Trip Relay AX6 (L, S, I,EX+DO/Comm./AC/DC110~220V) 22,675,000
EBH403b 250, 300, 350, 400 50 6,990,000 Trip Relay PC6 (L, S, I, G+DO/Comm./AC/DC 110~220V) 34,015,000
EBH54b 15,20,30,40,50 25 2,885,000 Trip Relay PK6 (L, S, I, EL+DO/Comm./AC/DC110~220V) 36,850,000
EBH104b 15,20,30,40,50,60,75,100 35 3,400,000 Trip Relay PX6 (L, S, I,EX+DO/Comm. /AC/DC 110~220V) 36,850,000
EBH204b 100,125,150,175,200,225 35 3,915,000 Trip Relay PA6 (L, S, I,PTA+DO/Comm./AC/DC 110~220V) 36,850,000
EBL403b 250,300,350,400 85 7,990,000 Trip Relay SC6 (L, S, I, G+DO/Comm./AC/DC 110~220V) 48,185,000
EBL803b 500,600 85 11,480,000 Trip Relay SK6 (L, S, I,EL+DO/Comm./AC/DC 110~220V) 51,020,000
EBL803b 700,800 85 13,125,000 Trip Relay SX6 (L, S, I,EX+DO/Comm./AC/DC 110~220V) 51,020,000
Trip Relay SA6 (L, S, I,PTA+DO/Comm./AC/DC110~220V) 51,020,000
RCCB (Residential breakers)Tên hàng In (A) Icu (KA) Giá bánEBS32Fb 3-5-10-15-20-30 2.5 336,000 - GHI CHÚ: Giá này chưa bao gồm VAT (10%)
EBS52Fb 5-10-15-20-30-40-50 2.5 375,000EBS102Fb 60-75-100 5 586,000EBS33Fb 3-5-10-15-20-30 2.5 442,000EBS53Fb 5-10-15-20-30-40-50 2.5 500,000EBS103Fb 60-75-100 5 698,000ACB SUSOL 3 POLES (FIXED) ACB SUSOL 4 POLES (FIXED)
Tên hàng In (A) Icu (KA) Giá bán Tên hàng In (A) Icu (KA) Giá bán
AH-06D3-06H 600A 85 48,550,000 AH-06D4-06H 600A 85 62,900,000
AH-08D3-08H 800A 85 50,130,000 AH-08D4-08H 800A 85 66,800,000
AH-10D3-10H 1000A 85 52,500,000 AH-10D4-10H 1000A 85 67,100,000
AH-13D3-13H 1250A 85 53,350,000 AH-13D4-13H 1300A 85 71,600,000
AH-16D3-16H 1600A 85 59,400,000 AH-16D4-16H 1600A 85 77,000,000
AH-20D3-20H 2000A 85 65,250,000 AH-20D4-20H 2000A 85 87,750,000
AH-06E3-06H 600A 100 55,000,000 AH-06E4-06H 600A 100 73,250,000
AH-08E3-08H 800A 100 56,600,000 AH-08E4-08H 800A 100 75,600,000
AH-10E3-10H 1000A 100 58,950,000 AH-10E4-10H 1000A 100 79,050,000
AH-13E3-13H 1250A 100 62,950,000 AH-13E4-13H 1300A 100 84,500,000
AH-16E3-16H 1600A 100 67,700,000 AH-16E4-16H 1600A 100 91,700,000
AH-20E3-20H 2000A 100 70,350,000 AH-20E4-20H 2000A 100 98,400,000
AH-25E3-25H 2500A 100 79,950,000 AH-25E4-25H 2500A 100 109,300,000
AH-32E3-32H 3200A 100 88,750,000 AH-32E4-32H 3200A 100 120,400,000
AH-40E3-40H 4000A 100 130,850,000 AH-40E4-40H 4000A 100 182,700,000
AH-40G3-40H 4000A 150 199,200,000 AH-40G4-40H 4000A 150 267,050,000
AH-50G3-50H 5000A 150 259,400,000 AH-50G4-50H 5000A 150 336,400,000
AH-63G3-63H 6300A 150 347,600,000 AH-63G4-63H 6300A 150 456,650,000
ACB SUSOL 3 POLES (DRAW OUT) ACB SUSOL 4 POLES (DRAW OUT)
AH-06D3-06A 600A 85 82,000,000 AH-06D4-06A 600A 85 100,000,000
AH-08D3-08A 800A 85 84,000,000 AH-08D4-08A 800A 85 102,000,000
AH-10D3-10A 1000A 85 85,000,000 AH-10D4-10A 1000A 85 103,000,000
AH-13D3-13A 1300A 85 86,500,000 AH-13D4-13A 1300A 85 104,400,000
AH-16D3-16A 1600A 85 87,500,000 AH-16D4-16A 1600A 85 110,900,000
AH-20D3-20A 2000A 85 90,400,000 AH-20D4-20A 2000A 85 120,400,000
AH-06E3-06A 600A 100 90,900,000 AH-06E4-06A 600A 100 121,000,000
AH-08E3-08A 800A 100 92,800,000 AH-08E4-08A 800A 100 124,000,000
AH-10E3-10A 1000A 100 94,150,000 AH-10E4-10A 1000A 100 125,500,000
AH-13E3-13A 1300A 100 99,500,000 AH-13E4-13A 1300A 100 132,500,000
AH-16E3-16A 1600A 100 100,800,000 AH-16E4-16A 1600A 100 134,400,000
AH-20E3-20A 2000A 100 103,000,000 AH-20E4-20A 2000A 100 137,200,000
AH-25E3-25A 2500A 100 115,000,000 AH-25E4-25A 2500A 100 153,200,000
AH-32E3-32A 3200A 100 128,500,000 AH-32E4-32A 3200A 100 171,600,000
AH-40E3-40A 4000A 100 190,550,000 AH-40E4-40A 4000A 100 263,000,000
AH-40G3-40A 4000A 150 319,100,000 AH-40G4-40A 4000A 150 427,400,000
AH-50G3-50A 5000A 150 380,600,000 AH-50G4-50A 5000A 150 496,800,000
AH-63G3-63A 6300A 150 456,800,000 AH-63G4-63A 6300A 150 598,700,000
VCB 24KV VCB 24KV
Tên hàng In (A) Icu (KA) Giá bán Tên hàng In (A) Icu (KA) Giá bán
LVB-20P-13D/06 630A 12.5KA 93,130,000 LVB-20P-13D/06T 630A 12.5KA 111,755,000
LVB-20E-13D/06 630A 12.5KA 105,480,000 LVB-20E-13D/06T 630A 12.5KA 126,575,000
LVB-20F-13D/06 630A 12.5KA 113,250,000 LVB-20F-13D/06T 630A 12.5KA 135,905,000
LVB-20G-13D/06 630A 12.5KA 149,580,000 LVB-20G-13D/06T 630A 12.5KA 179,500,000
LVB-20P-13D/12 1200A 12.5KA 117,210,000 LVB-20P-13D/12T 1200A 12.5KA 140,650,000
LVB-20E-13D/12 1200A 12.5KA 129,560,000 LVB-20E-13D/12T 1200A 12.5KA 155,470,000
LVB-20F-13D/12 1200A 12.5KA 137,330,000 LVB-20F-13D/12T 1200A 12.5KA 164,800,000
LVB-20G-13D/12 1200A 12.5KA 175,710,000 LVB-20G-13D/12T 1200A 12.5KA 210,850,000
LVB-20P-25D/06 630A 25KA 115,070,000 LVB-20P-25D/06T 630A 25KA 138,085,000
LVB-20E-25D/06 630A 25KA 127,420,000 LVB-20E-25D/06T 630A 25KA 152,905,000
LVB-20F-25D/06 630A 25KA 135,190,000 LVB-20F-25D/06T 630A 25KA 162,230,000
LVB-20G-25D/06 630A 25KA 173,440,000 LVB-20G-25D/06T 630A 25KA 208,130,000
LVB-20P-25D/12 1200A 25KA 125,710,000 LVB-20P-25D/12T 1200A 25KA 150,855,000
LVB-20E-25D/12 1200A 25KA 138,060,000 LVB-20E-25D/12T 1200A 25KA 165,670,000
LVB-20F-25D/12 1200A 25KA 145,835,000 LVB-20F-25D/12T 1200A 25KA 175,000,000
LVB-20G-25D/12 1200A 25KA 183,980,000 LVB-20G-25D/12T 1200A 25KA 220,780,000
LVB-20P-25D/20 2000A 25KA 142,510,000 LVB-20P-25D/20T 2000A 25KA 171,000,000
LVB-20E-25D/20 2000A 25KA 165,790,000 LVB-20E-25D/20T 2000A 25KA 198,945,000
LVB-20F-25D/20 2000A 25KA 174,090,000 LVB-20F-25D/20T 2000A 25KA 208,905,000
LVB-20G-25D/20 2000A 25KA 207,500,000 LVB-20G-25D/20T 2000A 25KA 249,000,000
- GHI CHÚ: Giá này chưa bao gồm VAT (10%) LVB-20M-25D/20 2000A 25KA 291,580,000

P = Fixed type

E = E class draw-out type

F = F class draw-out type

G = G class draw-out type
VCB Susol VCB Susol
Tên hàng Giá bán Tên hàng Giá bán
3.6/7.2KV, 8KA, 400A Fixed 54,230,000 3.6/7.2KV, 50KA, 3150A Fixed 607,280,000
3.6/7.2KV, 8KA, 400A Draw-out (E class) 62,410,000 3.6/7.2KV, 50KA, 3150A Draw-out (G class for MCSG) 919,315,000
3.6/7.2KV, 8KA, 400A Draw-out (F class) 69,515,000 3.6/7.2KV, 50KA, 4000A Fixed 933,770,000
3.6/7.2KV, 8KA, 400A Draw-out (G class for MESG) 78,375,000 3.6/7.2KV, 50KA, 4000A Draw-out (G class for MCSG) 1,451,530,000
3.6/7.2KV, 12.5KA, 630A Fixed 63,235,000 12KV, 20KA, 630A Fixed 109,775,000
3.6/7.2KV, 12.5KA, 630A Draw-out (E class) 73,500,000 12KV, 20KA, 630A Draw-out (E class) 137,230,000
3.6/7.2KV, 12.5KA, 630A Draw-out (F class) 80,565,000 12KV, 20KA, 630A Draw-out (F class) 147,255,000
3.6/7.2KV, 12.5KA, 630A Draw-out (G class for MESG) 90,300,000 12KV, 20KA, 630A Draw-out (H class for MCSG) 223,340,000
3.6/7.2KV, 20KA, 630A Fixed 93,320,000 12KV, 20KA, 630A Draw-out (H class for MCSG) 244,910,000
3.6/7.2KV, 20KA, 630A Draw-out (E class) 111,475,000 12KV, 20KA, 1250A Fixed 116,785,000
3.6/7.2KV, 20KA, 630A Draw-out (F class) 120,530,000 12KV, 20KA, 1250A Draw-out (E class) 146,090,000
3.6/7.2KV, 20KA, 630A Draw-out (G class for MESG) 133,530,000 12KV, 20KA, 1250A Draw-out (F class) 157,965,000
3.6/7.2KV, 20KA, 630A Draw-out (H class for MCSG) 199,585,000 12KV, 20KA, 1250A Draw-out (H class for MCSG) 238,970,000
3.6/7.2KV, 20KA, 1250A Fixed 100,330,000 12KV, 20KA, 1250A Draw-out (H class for MCSG) 260,485,000
3.6/7.2KV, 20KA, 1250A Draw-out (E class) 119,900,000 12KV, 20KA, 2000A Fixed 145,845,000
3.6/7.2KV, 20KA, 1250A Draw-out (F class) 129,585,000 12KV, 20KA, 2000A Draw-out (E class) 203,920,000
3.6/7.2KV, 20KA, 1250A Draw-out (G class for MESG) 143,555,000 12KV, 20KA, 2000A Draw-out (F class) 215,940,000
3.6/7.2KV, 20KA, 1250A Draw-out (H class for MCSG) 214,630,000 12KV, 20KA, 2000A Draw-out (H class for MCSG) 285,360,000
3.6/7.2KV, 20KA, 2000A Fixed 149,835,000 12KV, 20KA, 2000A Draw-out (H class for MCSG) 316,370,000
3.6/7.2KV, 20KA, 2000A Draw-out (E class) 201,245,000 12KV, 25KA, 630A Fixed 119,360,000
3.6/7.2KV, 20KA, 2000A Draw-out (F class) 213,950,000 12KV, 25KA, 630A Draw-out (E class) 147,255,000
3.6/7.2KV, 20KA, 2000A Draw-out (G class for MESG) 226,460,000 12KV, 25KA, 630A Draw-out (F class) 157,625,000
3.6/7.2KV, 20KA, 2000A Draw-out (H class for MCSG) 293,345,000 12KV, 25KA, 630A Draw-out (H class for MCSG) 236,825,000
3.6/7.2KV, 25KA, 630A Fixed 101,400,000 12KV, 25KA, 630A Draw-out (H class for MCSG) 259,365,000
3.6/7.2KV, 25KA, 630A Draw-out (E class) 119,995,000 12KV, 25KA, 1250A Fixed 126,955,000
3.6/7.2KV, 25KA, 630A Draw-out (F class) 129,490,000 12KV, 25KA, 1250A Draw-out (E class) 156,795,000
3.6/7.2KV, 25KA, 630A Draw-out (G class for MESG) 142,925,000 12KV, 25KA, 1250A Draw-out (F class) 169,065,000
3.6/7.2KV, 25KA, 630A Draw-out (H class for MCSG) 210,980,000 12KV, 25KA, 1250A Draw-out (H class for MCSG) 253,375,000
3.6/7.2KV, 25KA, 1250A Fixed 109,045,000 12KV, 25KA, 1250A Draw-out (H class for MCSG) 275,915,000
3.6/7.2KV, 25KA, 1250A Draw-out (E class) 129,050,000 12KV, 25KA, 2000A Fixed 158,500,000
3.6/7.2KV, 25KA, 1250A Draw-out (F class) 139,225,000 12KV, 25KA, 2000A Draw-out (E class) 218,570,000
3.6/7.2KV, 25KA, 1250A Draw-out (G class for MESG) 153,680,000 12KV, 25KA, 2000A Draw-out (F class) 231,130,000
3.6/7.2KV, 25KA, 1250A Draw-out (H class for MCSG) 226,845,000 12KV, 25KA, 2000A Draw-out (H class for MCSG) 302,690,000
3.6/7.2KV, 25KA, 2000A Fixed 162,880,000 12KV, 25KA, 2000A Draw-out (H class for MCSG) 335,600,000
3.6/7.2KV, 25KA, 2000A Draw-out (E class) 215,845,000 12KV, 50KA, 1250A Fixed 435,730,000
3.6/7.2KV, 25KA, 2000A Draw-out (F class) 229,280,000 12KV, 50KA, 1250A Draw-out (G class for MCSG) 577,830,000
3.6/7.2KV, 25KA, 2000A Draw-out (G class for MESG) 242,375,000 12KV, 50KA, 2000A Fixed 485,580,000
3.6/7.2KV, 25KA, 2000A Draw-out (H class for MCSG) 311,260,000 12KV, 50KA, 2000A Draw-out (G class for MCSG) 634,390,000
3.6/7.2KV, 50KA, 1250A Fixed 435,730,000 12KV, 50KA, 2500A Fixed 536,060,000
3.6/7.2KV, 50KA, 1250A Draw-out (G class for MCSG) 577,830,000 12KV, 50KA, 2500A Draw-out (G class for MCSG) 805,890,000
3.6/7.2KV, 50KA, 2000A Fixed 485,580,000 12KV, 50KA, 3150A Fixed 607,280,000
3.6/7.2KV, 50KA, 2000A Draw-out (G class for MCSG) 634,395,000 12KV, 50KA, 3150A Draw-out (G class for MCSG) 919,315,000
3.6/7.2KV, 50KA, 2500A Fixed 536,060,000 12KV, 50KA, 4000A Fixed 933,770,000
3.6/7.2KV, 50KA, 2500A Draw-out (G class for MCSG) 805,890,000 12KV, 50KA, 4000A Draw-out (G class for MCSG) 1,451,530,000
VCB Susol VCB Susol


Giá bán Tên hàng In (A) Giá bán
17.5KV, 20KA, 630A Fixed 109,770,000 17.5KV, 50KA, 2500A Draw-out (G class for MCSG) 805,890,000
17.5KV, 20KA, 630A Draw-out (E class) 137,325,000 17.5KV, 50KA, 3150A Fixed 607,280,000
17.5KV, 20KA, 630A Draw-out (F class) 147,935,000 17.5KV, 50KA, 3150A Draw-out (G class for MCSG) 919,315,000
17.5KV, 20KA, 630A Draw-out (H class for MCSG) 229,136,000 24KV, 25KA, 2500A Fixed 436,365,000
17.5KV, 20KA, 630A Draw-out (H class for MCSG) 249,775,000 24KV, 25KA, 2500A Draw-out (H class for MCSG) 595,060,000
17.5KV, 20KA, 1250A Fixed 116,785,000 24KV, 31.5KA, 1250A Fixed 386,275,000
17.5KV, 20KA, 1250A Draw-out (E class) 146,090,000 24KV, 31.5KA, 1250A Draw-out (H class for MCSG) 533,725,000
17.5KV, 20KA, 1250A Draw-out (F class) 157,965,000 24KV, 31.5KA, 2000A Fixed 409,835,000
17.5KV, 20KA, 1250A Draw-out (H class for MCSG) 244,420,000 24KV, 31.5KA, 2000A Draw-out (H class for MCSG) 576,660,000
17.5KV, 20KA, 1250A Draw-out (H class for MCSG) 265,695,000 24KV, 31.5KA, 3150A Fixed 506,220,000
17.5KV, 20KA, 2000A Fixed 145,845,000 24KV, 31.5KA, 3150A Draw-out (H class for MCSG) 697,630,000
17.5KV, 20KA, 2000A Draw-out (E class) 204,405,000 24KV, 40KA, 1250A Fixed 436,460,000
17.5KV, 20KA, 2000A Draw-out (F class) 216,915,000 24KV, 40KA, 1250A Draw-out (H class for MCSG) 586,835,000
17.5KV, 20KA, 2000A Draw-out (H class for MCSG) 291,150,000 24KV, 40KA, 2000A Fixed 463,140,000
17.5KV, 20KA, 2000A Draw-out (H class for MCSG) 322,355,000 24KV, 40KA, 2000A Draw-out (H class for MCSG) 633,955,000
17.5KV, 25KA, 630A Fixed 119,360,000 24KV, 40KA, 3150A Fixed 572,035,000
17.5KV, 25KA, 630A Draw-out (E class) 147,355,000 24KV, 40KA, 3150A Draw-out (H class for MCSG) 768,455,000
17.5KV, 25KA, 630A Draw-out (F class) 158,355,000 36KV, 25KA, 1250A Fixed 372,110,000
17.5KV, 25KA, 630A Draw-out (H class for MCSG) 242,670,000 36KV, 25KA, 1250A Draw-out (H class for MCSG) 685,215,000
17.5KV, 25KA, 630A Draw-out (H class for MCSG) 264,235,000 36KV, 25KA, 2000A Fixed 400,730,000
17.5KV, 25KA, 1250A Fixed 126,960,000 36KV, 25KA, 2000A Draw-out (H class for MCSG) 724,255,000
17.5KV, 25KA, 1250A Draw-out (E class) 156,800,000 36KV, 25KA, 3150A Fixed 496,580,000
17.5KV, 25KA, 1250A Draw-out (F class) 169,065,000 36KV, 25KA, 3150A Draw-out (H class for MCSG) 898,530,000
17.5KV, 25KA, 1250A Draw-out (H class for MCSG) 258,830,000 36KV, 31.5KA, 1250A Fixed 435,340,000
17.5KV, 25KA, 1250A Draw-out (H class for MCSG) 281,125,000 36KV, 31.5KA, 1250A Draw-out (H class for MCSG) 780,965,000
17.5KV, 25KA, 2000A Fixed 158,500,000 36KV, 31.5KA, 2000A Fixed 468,835,000
17.5KV, 25KA, 2000A Draw-out (E class) 219,060,000 36KV, 31.5KA, 2000A Draw-out (H class for MCSG) 825,995,000
17.5KV, 25KA, 2000A Draw-out (F class) 232,105,000 36KV, 31.5KA, 3150A Fixed 592,380,000
17.5KV, 25KA, 2000A Draw-out (H class for MCSG) 308,485,000 36KV, 31.5KA, 3150A Draw-out (H class for MCSG) 1,025,145,000
17.5KV, 25KA, 2000A Draw-out (H class for MCSG) 341,585,000 36KV, 40KA, 1250A Fixed 485,435,000
17.5KV, 50KA, 1250A Fixed 435,730,000 36KV, 40KA, 1250A Draw-out (H class for MCSG) 833,300,000
17.5KV, 50KA, 1250A Draw-out (G class for MCSG) 577,830,000 36KV, 40KA, 2000A Fixed 522,770,000
17.5KV, 50KA, 2000A Fixed 485,580,000 36KV, 40KA, 2000A Draw-out (H class for MCSG) 882,365,000
17.5KV, 50KA, 2000A Draw-out (G class for MCSG) 634,390,000 36KV, 40KA, 3150A Fixed 660,485,000
17.5KV, 50KA, 2500A Fixed 536,060,000 36KV, 40KA, 3150A Draw-out (H class for MCSG) 1,095,730,000

MCCB loại High-End, Susol Series

Icu từ 50KA-150KA, Ics=100% Icu 3 Poles

Tên hàng In (A) Icu(KA) Giá bán Tên hàng In (A) Icu(KA) Giá bán
FTU: Fixed thermal, fixed magnetic trip units

FMU: Adjustable thermal,

fixed magnetic trip units

TD100N FTU 100 16,20,25,32,40,50,63,80,100A 50 1,540,000 TD100N FMU 100 16,20,25,32,40,50,63,80,100A 50 1,615,000
TD160N FTU 160 100, 125A 50 2,145,000 TD160N FMU 160 100, 125A 50 2,385,000
TD160N FTU 160 160A 50 2,950,000 TD160N FMU 160 160A 50 3,110,000
TS100N FTU 100 40, 50, 63, 80, 100A 50 1,605,000 TS100N FMU 100 40, 50, 63, 80, 100A 50 1,690,000
TS160N FTU 160 100, 125A 50 2,350,000 TS160N FMU 160 100, 125A 50 2,475,000
TS160N FTU 160 160A 50 3,065,000 TS160N FMU 160 160A 50 3,225,000
TS250N FTU 250 125, 160, 200A 50 3,670,000 TS250N FMU 250 125, 160, 200A 50 3,860,000
TS250N FTU 250 250A 50 4,815,000 TS250N FMU 250 250A 50 5,066,000
TS400N FTU 400 300, 400A 65 4,950,000 TS400N FMU 400 300, 400A 65 5,215,000
TS630N FTU 630 500, 630A 65 5,215,000 TS630N FMU 630 500, 630A 65 5,795,000
TS800N FTU 800 700, 800A 65 8,260,000 TS800N FMU 800 700, 800A 65 9,165,000
TD100H FTU 100 16,20,25,32,40,50,63,80,100A 85 2,320,000 TD100H FMU 100 16,20,25,32,40,50,63,80,100A 85 2,580,000
TD160H FTU 160 160A 85 4,635,000 TD160H FMU 160 160A 85 4,880,000
TS100H FTU 100 40, 50, 63, 80, 100A 85 2,560,000 TS100H FMU 100 40, 50, 63, 80, 100A 85 2,690,000
TS160H FTU 160 100, 125A 85 4,175,000 TS160H FMU 160 100, 125A 85 4,395,000
TS160H FTU 160 160A 85 4,815,000 TS160H FMU 160 160A 85 5,065,000
TS250H FTU 250 125, 160, 200A 85 4,975,000 TS250H FMU 250 125, 160, 200A 85 5,235,000
TS250H FTU 250 250A 85 5,465,000 TS250H FMU 250logo_lgis,logo_lgis,logo_lgis,logo_lgis,logo_lgis,logo_lgis,logo_lgis,logo_lgis,logo_lgis,logo_lgis 250A 85 5,750,000
TS400H FTU 400 300, 400A 85 5,525,000 TS400H FMU 400 300, 400A 85 5,810,000
TS630H FTU 630 500, 630A 85 6,045,000 TS630H FMU 630 500, 630A 85 6,710,000
TS800H FTU 800 700, 800A 100 10,035,000 TS800H FMU 800 800A 100 11,130,000

ETU: Electronic trip units:

chỉnh 13 bước từ 0.4->1 x lnlogo_lgis,logo_lgis,logo_lgis,logo_lgis,logo_lgis,logo_lgis,logo_lgis,logo_lgis,logo_lgis,logo_lgis

ATU: Adjustable thermal,

Adjustable magnetic trip units

TS100N ETS23 40, 80A 50 2,830,000 TS160N ATU 160 125A 50 2,600,000
TS160N ETS23 40, 80, 160A 50 4,190,000 TS160N ATU 160 160A 50 3,400,000
TS250N ETS23 40 ,80 ,160 ,250A 50 5,905,000 TS250N ATU 250 125, 160, 200A 50 4,065,000
TS400N ETS33 160,250, 400A 65 6,095,000 TS250N ATU 250 250A 50 5,330,000
TS630N ETS33 160 ,250 ,400 ,630A 65 6,525,000 TS400N ATU 400 300, 400A 65 5,485,000
TS800N ETS43 630, 800A 65 10,320,000 TS630N ATU 630 500, 630A 65 6,100,000
TS100H ETS23 40, 80A 85 4,000,000 TS800N ATU 800 800A 65 9,650,000
TS160H ETS23 40, 80, 160A 85 5,750,000 TS160H ATU 160 125A 85 4,625,000
TS250H ETS23 40 ,80 ,160 ,250A 85 6,590,000 TS160H ATU 160 160A 85 5,325,000
TS400H ETS33 160, 250, 400Alogo_lgis,logo_lgis,logo_lgis 85 6,800,000 TS250H ATU 250 125, 160, 200A 85 5,510,000
TS630H ETS33 160 ,250 ,400 ,630A 85 7,555,000 TS250H ATU 250 250A 85 6,056,000
TS800H ETS43 630, 800A 100 12,530,000 TS400H ATU 400 300, 400Alogo_lgis,logo_lgis,logo_lgis 85 6,115,000
- GHI CHÚ: Giá này chưa bao gồm VAT (10%)


TS630H ATU 630 500, 630A 85

7,065,000

- ETS có Communication Port

để kết nối Profibus (option)

TS800H ATU 800 800A 100 11,715,000

MCCB loại High-End, Susol Series

Icu từ 50KA-150KA, Ics=100% Icu 4 Poles

Tên hàng In (A) Icu(KA) Giá bán Tên hàng In (A) Icu(KA) Giá bán

FTU: Fixed thermal,

fixed magnetic trip units

FMU: Adjustable thermal,

fixed magnetic trip units

TD100N FTU 100 4P 16,20,25,32,40,50,63,80,100A 50 2,155,000 TD100N FMU 100 4P 16,20,25,32,40,50,63,80,100A 50 2,265,000
TD160N FTU 160 4P 100, 125A 50 3,005,000 TD160N FMU 160 4P 100, 125A 50 3,335,000
TD160N FTU 160 4P 160A 50 4,130,000 TD160N FMU 160 4P 160A 50 4,350,000
TS100N FTU 100 4P 40, 50, 63, 80, 100A 50 2,245,000 TS100N FMU 100 4P 40, 50, 63, 80, 100A 50 2,365,000
TS160N FTU 160 4P 100, 125A 50 3,290,000 TS160N FMU 160 4P 100, 125A 50 3,460,000
TS160N FTU 160 4P 160A 50 4,295,000 TS160N FMU 160 4P 160A 50 4,520,000
TS250N FTU 250 4P 125, 160, 200A 50 5,140,000 TS250N FMU 250 4P 125, 160, 200A 50 5,410,000
TS250N FTU 250 4P 250A 50 6,740,000 TS250N FMU 250 4P 250A 50 7,090,000
TS400N FTU 400 4P 300, 400A 65 6,930,000 TS400N FMU 400 4P 300, 400A 65 7,295,000
TS630N FTU 630 4P 500, 630A 65 7,295,000 TS630N FMU 630 4P 500, 630A 65 8,110,000
TS800N FTU 800 4P 700, 800A 65 11,565,000 TS800N FMU 800 4P 700, 800A 65 12,830,000
TD100H FTU 100 4P 16,20,25,32,40,50,63,80,100A 85 3,250,000 TD100H FMU 100 4P 16,20,25,32,40,50,63,80,100A 85 3,610,000
TD160H FTU 160 4P 100, 125, 160A 85 6,490,000 TD160H FMU 160 4P 100, 125, 160A 85 6,830,000
TS100H FTU 100 4P 40, 50, 63, 80, 100A 85 3,585,000 TS100H FMU 100 4P 40, 50, 63, 80, 100A 85 3,765,000
TS160H FTU 160 4P 100, 125A 85 5,840,000 TS160H FMU 160 4P 100, 125A 85 6,150,000
TS160H FTU 160 4P 160A 85 6,740,000 TS160H FMU 160 4P 160A 85 7,090,000
TS250H FTU 250 4P 125, 160, 200A 85 6,960,000 TS250H FMU 250 4P 125, 160, 200A 85 7,330,000
TS250H FTU 250 4P 250A 85 7,645,000 TS250H FMU 250 4Plogo_lgis,logo_lgis,logo_lgis,logo_lgis,logo_lgis,logo_lgis,logo_lgis,logo_lgis,logo_lgis,logo_lgis 250A 85 8,050,000
TS400H FTU 400 4P 300, 400A 85 7,730,000 TS400H FMU 400 4P 300, 400A 85 8,135,000
TS630H FTU 630 4P 500, 630A 85 8,460,000 TS630H FMU 630 4P 500, 630A 85 9,395,000
TS800H FTU 800 4P 700, 800A 100 14,050,000 TS800H FMU 800 4P 800A 100 15,580,000
logo_lgis,logo_lgis,logo_lgis,logo_lgis,logo_lgis,logo_lgis,logo_lgis,logo_lgis,logo_lgis,logo_lgis


ATU: Adjustable thermal,

Adjustable magnetic trip units

PHỤ KIỆN MCCB Susol TS160N ATU 160 4P 125A 50 3,640,000
Shunt release: SHT for TD, TS100->800 635,000 TS160N ATU 160 4P 160A 50 4,760,000
Undervoltage release: UVT for TD, TS100->800 895,000 TS250N ATU 250 4P 125, 160, 200A 50 5,690,000
Auxiliary switch: AX for TD, TS100->800 278,000 TS250N ATU 250 4P 250A 50 7,460,000
Alarm switch: AL for TD, TS100->800
278,000 TS400N ATU 400 4P 300, 400A 65 7,675,000
Fault alarm switch: FAL for TD, TS100->800 278,000 TS630N ATU 630 4P 500, 630A 65 8,540,000
Motor operator: MOP1 for TD100, 160
3,860,000 TS800N ATU 800 4P 800A 65 13,505,000
Motor operator: MOP2 for TS100, 160, 250 4,830,000 TS160H ATU 160 4P 125A 85 6,475,000
Motor operator: MOP3 for TS400, 630
7,420,000 TS160H ATU 160 4P 160A 85 7,460,000
Motor operator: MOP4 for TS800 logo_lgis,logo_lgis,logo_lgis
9,460,000 TS250H ATU 250 4P 125, 160, 200A 85 7,715,000
TS250H ATU 250 4P 250A 85 8,475,000

- GHI CHÚ: Giá này

chưa bao gồm VAT (10%)

TS400H ATU 400 4P 300, 400Alogo_lgis,logo_lgis,logo_lgis 85 8,560,000

- Quý khách cần loại Icu=Ics=150kA vui lòng liên hệ công ty để đuợc báo giá.

TS630H ATU 630 4P 500, 630A 85 9,890,000TS800H ATU 800 4P 800A 100 16,400,000
 

giacavattu

logo21

1

image001

baoho

Tỉ giá ngoại tệ

Trụ sở chính tại Hà Nội

Công ty TNHH TM Xây lắp Điện Nam Phương

Nhà máy sản xuất các thiết bị điện: Kiều Mai,  Phú Diễn,  Từ Liêm, Hà Nội
Tel: (84-4)3.7805068/ Fax: (84-4)3.7805066 | Phòng kinh doanh: Mr  Đồng: 0983.68.33.93 | Email:  info@namphuongelectric.com
namphuongelectric@gmail.com | Website: http://www.namphuongelectric.com