Báo giá VCS, Dầu Cáp, Chuỗi, Cầu Chì, LBS

BÁO GIÁ VAN CHỐNG SÉT(TQ), ĐẦU CÁP(CEET), CHUỖI CÁCH ĐIỆN (DTR), FCO (TQ), LBS(HQ)
STT Mã Số Điện Áp Đơn Giá (VND)
1 VCS - HY10W - 9 9KV                                330,000
2 VCS - HY10W - 12 12KV                                350,000
3 VCS - HY10W - 18 18KV                                470,000
4